Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘skoki spadochronowe’

Fakt ten Stanowi jeden z

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Fakt ten Stanowi jeden z dowodów h orm on a In ego charakteru korelacji. Miejscem syntezy substancji wzrostC)wych w rnłodych siewkach są przede wszyst— kim li ś ci e n i e. W roślinach dorosłych prądy substancji wzrostowych płyną z liści do osi pędu. K Ole opłyl traw jest miejscem szczególnie intensywnej aktywacji substancji wzrostowych, które dostają się do niej w formie nieaktywnej z Od szczytu koleoptyla płyną one w dół rośliny i regulują jej wydłużanie się. Jeżeli odetniemy szczyt koleoptyla owsa o długości kilku mm (owies jest powszechnie stosowanym obiektem doświadczalnym w fizjologii wzrostu), wówczas wzrost zdekapitowanej reszty pochewki zostaje całkowicie zahamowany na Okres kilku godzin. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skoki spadochronowe’

Fakt ten Stanowi jeden z

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Mechanizmy te zostały wyodrębnione na podstawie analizy teoretyczne] i wieloletnich badań sta- tystycznych. Poza tymi podstawowymi mechanizmami o zna- czeniu ogólnym w każdej gospodarce działają określone, swo- iste dla niej czynniki, które w pewnych przypadkach mogą nieco zmieniać przebieg cyklu koniunkturalnego, przede wszystkim’ różnicując okres. trwania danego cyklu. Wykazaliśmy już, że kryzys ujawnia i• zaostrza wszystkie sprzeczności gospodarki kapitalistycznej. Najwyraźniej widać. w nim sprzeczność między produkcją i konsumpcją. W okre- sie nadprodukcji masy pracujące, wskutek masowego bezro- bocia, nie mają środków na zakup niezbędnych środków kon- sumpcji. Zaostrzenie konkurencji kapitalistycznej przejawia się w bankructwach małych i średnich przedsiębiorstw przy postępującym równocześnie procesie centralizacji kapitału i monopolizacji gospodarki. Nie wykorzystane moce produkcyjne i masowe bezrobocie świadczą o ograniczonym zakresie racjonalności gospodaro- wania w sposobie produkcji opartym na prywatne] własności środków produkcji, Marnotrawstwo czynników produkcji do- wodzi, że w kapitalizmie nie może być rozwiązany problem racjonalności gospodarowania w skali społecznej, ponieważ koliduje on z indywidualnymi decyzjami prywatnych właści- cieli kapitału, których celem działania jest maksymalizacja zysku. Rozmiary produkcji dostosowują się do zmniejszonego f popytu, zatrudnienia t inwestycji. Marnotrawstwo środków produkcji, środków konsumpcji i niewykorzystanie siły roboczej prowadzą w ostateczności do J przywrócenia ogólnej równowagi gospodarczej. Kryzys za- tem, ujawniając w sposób gwałtowny sprzeczności kapitaliz- mu, równocześnie rozwiązuje je na pewien czas. Skutkiem ekonomicznym kryzysu jest więc powrót do niezbędnych pro- porcji w gospodarce. Nie można jednak ograniczyć się do rozpatrywania tylko ekonomicznych skutków kryzysu, chociaż te dadzą się przed- stawić ilościowo (np. spadek rozmiarów produkcji czy inwe- stycji w procentach w stosunku do poziomu wyjściowego). Społecznych skutków kryzysu zmierzyć się po prostu nie da. Nie będzie bowiem ich wystarczającą miarą liczba bezrobot- nych czy procentowy spadek zatrudnienia, gdyż to nie od- zwierciedli ogromu cierpień ludzkich. [hasła pokrewne: , hydraulika przemysłowa, skoki spadochronowe, sprzątanie poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘skoki spadochronowe’

Fakt ten Stanowi jeden z

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

W Polsce, Związku Radzieckim i NRD poważny wysiłek gospodarczy trzeba było skierować na likwidację zniszczeń wojennych i odbudowę kraju. Dlatego okres odbudowy i pierwsza faza uprzemysłowienia oznaczały konieczność wy- tężonej pracy, dużej dyscypliny społecznej przy skromnej stopie życiowej. Cały wysiłek kierowano na budowę i rozbudowę tych ga- łęzi przemysłu, które szybko zwiększały potencjał ekono- miczny kraju, pozwalały na rozszerzanie wykorzystania i przerób surowców i tworzyły na dalszą metę fundament dla rozwoju innych gałęzi przemysłu i rolnictwa. Ograniczone rozmiary produkcji przemysłowej i duże zna- Udział rolnictwa czenie rolnictwa w gospodarce większości krajów socjalistycznych na początku ich rozwoju oznaczały, że akumulacja re- alizowana w przemyśle, mimo ograniczonego tempa wzrostu płac i stopy życiowej robotników i innych grup ludności nie- rolniczej, nie wystarczała, aby udźwignąć ciężar kosztów in- dustrializacji. Nie byłoby to zresztą słuszne, gdyż uprzemy- słowienie dawało również nowe miejsca pracy dla znacznej części ludności ze wsi i stwarzało podstawy przyspieszenia rozwoju rolnictwa. Wynikła stąd konieczność udziału wsi i rolnictwa w kosz- tach uprzemysłowienia. Regulowanie podziału produkcji czystej tworzonej w rolnictwie, opierającym się głównie na indywidualnych gospodarstwach, na część konsumowaną i akumulowaną nie było możliwe na podstawie określenia po- ziomu’ i tempa wzrostu płac roboczych. Dochody wsi realizo- wane były bowiem głównie przez rynek, na którym rolnik sprzedawał produkty swej pracy i sam decydował o sposobie wykorzystania swych dochodów. Skala udziału rolnictwa w tworzeniu i gromadzeniu ogól- nonarodowego funduszu akumulacji była różna w poszcze- gólnych krajach i zależała od udziału rolnictwa w strukturze gospodarki narodowej, jego poziomu produkcji i wydajności pracy oraz od skali udziału dostaw obowiązkowych w pro- dukcji towarowej rolnictwa. Innym poważnym świadczeniem Przepływ wsi i rolnictwa na rzecz reprodukcji rozszerzonej w przemyś- le było dostarczanie przemysłowi siły roboczej, której repro- dukcja rozszerzona odbywała się na wsi. [podobne: , tablice informacyjne, bramy garażowe, skoki spadochronowe ]

Comments Off