Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘sprzątanie poznań’

Pyzede wszystkim jednak liczne observvacje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pyzede wszystkim jednak liczne observvacje zdają się wskazywać, że istnieją hormony wywoł u j ą ce rozwój kwia łów (hormony kwitnienia). Tworzenie gie tych substancji, ich transport i stężenie rozstrzygają o rozwijaniu się kwiatów w określonych miejscach rośliny. Nie udało się jednak dotychczas wyizolować ich z roślin, wskutek czego fakt ich istnienia jest jeszcze sprawą sporną. Proste doświadczenia ze szczepieniem pomiędzy rocznymi i dwuletnimi rasami roślin skłaniają nas do wyciągnięcia wniosku, że istnieje substancja dyfundująca indukująca tworzenie się kwiatów, Na przykład słoiki wzrostu Hyoscyamus niger, które dopiero w drugim roku życia tworzy kwiaty, a w pierwszym rośnie wyłącznie wegetatywnie, można już w pierwszym roku przestawić na wytwarzanie kwia— łów, jeżeli zaszczepimy w ich bezpośrednim sąsiedztwie kwitnący zraz innej rośliny, nawet odmiennego rodzaju (np. tytoniu). Kwitnąca roślina przekazuje oczywiście tkance embrionalnej rośliny, rozwijającej się wegetatywnie, jakieś substancje, które nawet w minimalnych ilościach pobudzają ją do tworzenia kwiatów, a nie liści. Substancje te prawdopodobnie nie są specyficzne dla danego gatunku. Usiłowano je zidentyfikować z substancjami wzrostowymi lub antyauksynami, działającymi w podobnie niespecyficzny sposób na powstawanie innych organów. Wysokie stężenie substancji wzrostowych hamuje przypuszczalnie kwitnienie niektórych roślin, Fakty te nie wykluczają jednak możliwości istnienia ściśle określonych hormonów kwitnienia. [więcej w: , olejek cbd, sprzątanie poznań, regały półkowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sprzątanie poznań’

Pyzede wszystkim jednak liczne observvacje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mechanizmy te zostały wyodrębnione na podstawie analizy teoretyczne] i wieloletnich badań sta- tystycznych. Poza tymi podstawowymi mechanizmami o zna- czeniu ogólnym w każdej gospodarce działają określone, swo- iste dla niej czynniki, które w pewnych przypadkach mogą nieco zmieniać przebieg cyklu koniunkturalnego, przede wszystkim’ różnicując okres. trwania danego cyklu. Wykazaliśmy już, że kryzys ujawnia i• zaostrza wszystkie sprzeczności gospodarki kapitalistycznej. Najwyraźniej widać. w nim sprzeczność między produkcją i konsumpcją. W okre- sie nadprodukcji masy pracujące, wskutek masowego bezro- bocia, nie mają środków na zakup niezbędnych środków kon- sumpcji. Zaostrzenie konkurencji kapitalistycznej przejawia się w bankructwach małych i średnich przedsiębiorstw przy postępującym równocześnie procesie centralizacji kapitału i monopolizacji gospodarki. Nie wykorzystane moce produkcyjne i masowe bezrobocie świadczą o ograniczonym zakresie racjonalności gospodaro- wania w sposobie produkcji opartym na prywatne] własności środków produkcji, Marnotrawstwo czynników produkcji do- wodzi, że w kapitalizmie nie może być rozwiązany problem racjonalności gospodarowania w skali społecznej, ponieważ koliduje on z indywidualnymi decyzjami prywatnych właści- cieli kapitału, których celem działania jest maksymalizacja zysku. Rozmiary produkcji dostosowują się do zmniejszonego f popytu, zatrudnienia t inwestycji. Marnotrawstwo środków produkcji, środków konsumpcji i niewykorzystanie siły roboczej prowadzą w ostateczności do J przywrócenia ogólnej równowagi gospodarczej. Kryzys za- tem, ujawniając w sposób gwałtowny sprzeczności kapitaliz- mu, równocześnie rozwiązuje je na pewien czas. Skutkiem ekonomicznym kryzysu jest więc powrót do niezbędnych pro- porcji w gospodarce. Nie można jednak ograniczyć się do rozpatrywania tylko ekonomicznych skutków kryzysu, chociaż te dadzą się przed- stawić ilościowo (np. spadek rozmiarów produkcji czy inwe- stycji w procentach w stosunku do poziomu wyjściowego). Społecznych skutków kryzysu zmierzyć się po prostu nie da. Nie będzie bowiem ich wystarczającą miarą liczba bezrobot- nych czy procentowy spadek zatrudnienia, gdyż to nie od- zwierciedli ogromu cierpień ludzkich. [hasła pokrewne: , hydraulika przemysłowa, skoki spadochronowe, sprzątanie poznań ]

Comments Off

« Previous Entries