Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘stoiska targowe’

Stosunki gospodarcze – miedzy krajami

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Stosunki gospodarcze – między krajami socjalistycznymi rozwijają się na zasadach równości i suwerenności każdego kraju, dlatego też nie są planowane w sensie ponadnarodo- wym i żadna ponadnarodowa instytucja nie ma prawa dyk- tować kierunków rozwoju gospodarczego kraju Decydują o tym przede wszystkim jego własne potrzeby i jego insty- tucje społeczne i polityczne. Na początku lat siedemdziesiątych kraje RWPG wkroczy- ły w taki etap rozwoju współpracy gospodarczej, który wy- socjalistycznej maga wspólnego rozwiązywania wielu problemów technicz- no-ekonomicznych. Konieczne jest też tworzenie nowych form instytucjonalnych niezbędnych do realizacji założeń integracyjnych. W dotychczasowej praktyce krajów członkowskich RWPG poczy- niono pierwsze kroki na drodze tworzenia instytucjonalno-praw- nych form integracji socjalistycznej. Powołano do życia wspólne przed- siębiorstwa, biura projektowo-konstrukcyjne oraz instytuty naukowo- -badawcze. Obecnie istnieją m.in. następujące wspólne przedsiębiorstwa i instytucje o tharakterze bezpośrednio integracyjnym: “Haldex”,pol- sko-węgierska spółka zajmująca się wykorzystaniem hałd górniczych, Instytut Wysokich Mocy we Wrocławiu, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą, Wspólny Park Wagonów, “Inter- metal”, do którego należy 6 państw oraz Organizacja Współpracy Prze- mysłów Łożyskowych. Dwie ostatnio wymienione organizacje stanowią wyższą formę integracji, gdyż zajmują się nie tylko koordynacją, lecz l uzgadnianiem planów produkcji. Proponuje się też tworzenie sto- warzyszeń wytwórców i dystrybutorów. Celem tych stowarzyszeń by- łoby zapewnienie optymalnego wykorzystania już istniejących mocy produkcyjnych. Jest to szczególnie ważna ‘forma integracji, gdyż•- jak wiadomo – nie tylko w Polsce występuje zjawisko niedostatecznego wykorzystania mocy produkcyjnych. Kolejną formą integracji mogą być wspólne przedsiębiorstwa powołane do życia przez wszystkie lub kilka państw członków RWPG. Wspólne badania naukowe i prace wdrożeniowe, produkcja na potrzeby całej wspólnoty państw socjalistycznych, rozwój koprodukcji, a także dalsze rozszerzanie wymiany handlowej w oparciu o międzynarodowy podział pracy to podstawowe formy integracji gospodarczej państw socjalistycznych. [więcej w: , obróbka skrawaniem, wyposażenie łazienki, stoiska targowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stoiska targowe’

Stosunki gospodarcze – miedzy krajami

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W odniesieniu do czynnika wilgotności wszystkie zwierzęta lądowe można podzielić na dwie krańcowe grupy, połączone jednak typami przejściowymi: h y- g r o t i l e (wilgociolubne) i k s e r o f i l e (sucholubne). Jest to jeden z zasadniczych podziałów ekologicznych fauny lądowej, dla której czynnik wilgotności po- wietrza ma tak doniosłe znaczenie. Hygrofile wymagają dużej zawartości pary wodnej w powietrzu, są mieszkańcami siedlisk cienistych, za-’ drzewionych, żyją pod ‘liśćmi, korą drzew, kamie- niami, na ziemi wilgotnej, często prowadzą życie nocne, unikają w zasadzie miejsc eksponowanych, naświetlonych i narażonych zwłaszcza na wysuszające działanie wiatru, Należą tu wszystkie zwierzęta lądowe pozbawione aparatu oddechowego typu lądowego, oddychające’ wprost skórą (wirki, wstężnice i pijawki lądowe z krajów tropikalnych oraz nasze dżdżownice) lub skrzelami oddychające skorupiaki (stonogi), a tak- że całe mnóstwo innych, oddychających tchawkami lub płucami, lecz o powłoce ciała naj widoczniej nie- dostatecznie zabezpieczającej przed parowaniem (mnó- stwo owadów trzymających się miejsc wilgotnych, wije, ślimaki, płazy, wiele ssaków leśnych), W przeciwieństwie do hygrofilów, kserofile wy- zwoliły się w znacznym stopniu. od niebezpiecznych, osuszających wpływów powietrza, mogą żyć w miej- scach nieraz bardzo suchych, otwartych wśród pól. stepów, i pustyń, prowadzą częstokroć życie wśród skwaru dziennego i pełnego nasłonecznienia (liczne motyle, błonkówki, trzyszcze, piaskowce, jaszczurki itp.). Taki, krańcowo odmienny od hygrofilów, tryb życia mogą prowadzić najczęściej dzięki powłoce ciała w dostatecznym stopniu zabezpieczającej przed utra- tą wody, przed wysychaniem. Należy jednak podkre- ślić, że jedynie typ przemiany materii decyduje o tym czy organizm jest kserofilem. Sama obecność zwie- rzęcia w miejscu suchym nie mówi jeszcze, że zwierzę jest kserofilem. Trzeba poznać’ jego sposób życia, może bowiem być aktywny nocą lub podczas dżdżystej pogody, jak np. ślimaki lądowe, wymagające do życia wilgoci, a jednocześnie ciepłych i zasobnych w wapień gleb. [hasła pokrewne: , stoiska targowe, bębny kablowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off