Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘surowce wtórne’

Temat “Zwierze i jego srodowisko”

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Temat “Zwierzę i jego środowisko” jest tak roz- legły i wielostronny, tak można dużo o nim pisać i tak rozmaicie, że z konieczności wymaga omówienia i sprecyzowania na wstępie. Właściwie całą zoologię można pod ten temat podciągnąć, Życie bowiem zwierzęcia, . jak r każdego innego. organizmu, możliwe jest jedynie w odpowiednim środowisku, w odpowied- nich warunkach zewnętrznych, z którymi organizm żywy pozostaje w nieustannej wymianie wzajemnej, warunkującej właśnie to, co nazywamy życiem. stąd wniosek, że każde badanie zoologiczne winno uwzględ- niać wpływy środowiska, o ile ma istotnie wyjaśniać zjawiska tak, jak przebiegają one w naturze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘surowce wtórne’

Temat “Zwierze i jego srodowisko”

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

W roku 1880 ukazała się niewielka dwutomowa książeczka Sempera “Naturalne warunki bytu zwie- ‘rząt” o .charakterze bardzo wyraźnie ekologicznym. Wprawdzie autor nie używa terminu ekologia a stwa- rza nowy -’ fizjologia organizmów albo fizjologia ze- wnętrzna w odróżnieniu od fizjologii organów (we- wnętrznej – czyli właściwej), ale treść książeczki dotyczy jednego z zasadniczych rozdziałów dzisiej- szej autekologii, bowiem analizuje bardzo szczegóło- wo jak na owe czasy wpływ czynników środowisko- wych: abiotycznych i żywych. Jest rzeczą bardzo znamienną, że dziełko Sempera przeszło zrazu bez echa, zwłaszcza w Niemczech, gdzie zastało grunt najwidocz- niej nie przygotowany i gdzie pod wpływem darwini- zmu zajmowano się głównie problemami filogenii świata zwierzęcego. Zwrócono na nie uwagę znacznie później: w ostatnich latach XIX i na początku XX w i – rzecz charakterystyczna – raczej poza Niemcami, w Anglii (wyszło także w wydaniu angielskim) i we Francji, gdzie w szczególności ocenili je Cućnot w “Influence du rnilieu sur les animaux” i Giard, który wielokrotnie wartość dziełka podkreślał, nazy- wając je wprost klasycznym. Podobnie oceniono je we Włoszech (Emery) i w Belgii (Dollo). Dopiero koniec XIX w. był okresem narodzenia się ekologii roślin, w nowoczesnym i dzisiejszym ujęciu przez zjawienie się w roku 1895 klasycznej książki Warminga , Zbiorowiska roślinne, zarys ekologicznej geografii roślin” (tłumaczenie polskie w roku 1900), a w roku 1898 Schimpera “Geografia roślin na fizjo- logicznej podstawie”. Warming zdefiniował geografię ekologiczną roślin jako wyjaśniającą nam w jaki sposób rośliny i zbiorowiska roślinne przybierają odpowiednią postać oraz urządzają swe gospodarstwa w zależności od czynników zewnętrznych: ciepła, światła, pożywienia, wody i in. Obie te książki, trak- tujące ekologię roślin na jak naj szerszej podstawie, dające ujęcie tej nauki w jej całokształcie, jak ty- tuły wskazują, podkreślają ścisły związek ekologii z geografią roślin i dowodzą, że ekologia wyłoniła się z geografii roślin, co w pewnym stopniu można już było dostrzec u Humboldta. [przypisy: , surowce wtórne, drabina aluminiowa, pufy dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surowce wtórne’

Temat “Zwierze i jego srodowisko”

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

W latach powojennych, podobnie jak zagranicą tak i u nas, w Polsce Ludowej, zapanowały niezwykle korzystne warunki dla rozwoju ekologii, skupiające się szczególnie w Instytucie Ekologii PAN, Katedrze Ewolucjonizmu i Ekologii UW, Katedrze Ochrony Przyrody i Ekologii U.T., Katedrze Psychologii i Eto- logii zwierząt UJ i innych ośrodkach uniwersyteckich. Badania jeziorne, ściśle powiązane z ekologicznymi. prowadzi Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach na Mazurach; biologiczno-morskie – Morski Instytut Rybacki w Gdyni; leśne – Instytut Badawczy Leśni- ctwa. – Koordynacją badań zajmuje się Komitet Eko- logiczny PAN. Głównym wydawnictwem periodycz- nym jest “Ekologia Polska A” – drukująca prace oryginalne i “Ekologia Polska B” – zamieszczająca artykuły, dyskusje, referaty i recenzje. Read the rest of this entry »

Comments Off