Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘szafki ubraniowe’

Bardzo waznym czynnikiem sta- bilizacji

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Bardzo ważnym czynnikiem sta- bilizacji rynku pracy jest znaczny udział zatrudnionych w sektorze państwowym (przedsiębiorstwach państwowych i w administracji) w ogólnej liczbie zatrudnionych. OczyWiście czynniki te działają tylko przy krótkotrwałych załamaniach gospodarczych. . Podobnie też działają zmiany w strukturze gospodarki światowej. Za istotny czynnik należy uznać procesy integra- cyjne pozwalające na rozszerzenie rynków zbytu. Stałe zwięk- szanie eksportu, ułatwione dzięki zniesieniu barier celnych i innych ograniczeń w handlu między zintegrowanymi kraja- mi oraz dziękipogłębianiu specjalizacji produkcji, pozwala na utrzymanie wysokiego tempa ogólnej ekspansji gospodarczej . Pewną rolę w utrzymywaniu wysokiej koniunktury od- grywa również zwiększenie się eksportu do krajów socjalis- tycznych i niektórych krajów “trzeciego świata”. Kraje te, wkroczywszy na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego, im- portują część niezbędnych’ maszyn i urządzeń produkcyjnych z wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Szczególną formą forsowania eksportu jest pomoc dla krajów “trzeciego świata”, w ramach której najłatwiej można wyeksportować towary nie znajdujące zbytu na rynkach krajów wysoko roz- winiętych, a przy tym, jeżeli jest to eksport kredytowy, po- zwala na zmniejszenie nadwyżki towarów na własnym rynku. Zmiany w strukturze gospodarczej rozwiniętych krajów kapitalistycznych, polegające na zwiększeniu udziału usług w globalnym zatrudnieniu i w tworzeniu dochodu narodowe- go, są również czynnikiem przeciwdziałającym gwałtownym spadkom kryzysowym. Po pierwsze, zatrudnienie w sektorze usług ma jeszcze większą tendencję do stabilizacji niż zatrudnienie w całej go- spodarce. Po drugie, rozwój sektora usług stwarza znaczne .zapotrzebowanie na środki produkcji, przy czym produkcja tego sektora nie konkuruje bezpośrednio z przemysłem, lecz jest w stosunku do niego komplementarna. Niezmiernie ważną rolę w utrzymaniu wysokiej ko- niunktury odgrywają stałe zmiany w strukturze podukcji wy- soko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. [podobne: , lampy ogrodowe, hurtownia elektryczna, szafki ubraniowe ]

Comments Off