Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘tablice informacyjne’

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W okresie kryzysu działalność inwestycyjna jest zahamo- wana do tego stopnia, że zużyty kapitał trwały nie jest w peł- ni odtwarzany. Reprodukcja dokonuje ‘się w postaci zwężonej. Inne zjawiska występujące w okresie kryzysu to masowe bez- robocie, deflacja, wzrost stopy procentowej, deprecjacja kapi- tału produkcyjnego (spadek cen akcji). Dochodzi do bankruc- twa wielu małych i średnich przedsiębiorstw w wielu dzie- dzinach gospodarki, a także do bankructwa banków, przyczy- niającego się zresztą ‘do bankructwa wielu przedsiębiorstw. Dokonuje się centralizacja kapitału, ponieważ upadłe przedsię- biorstwa są wykupywane za bezcen przez przedsiębiorstwa wielkie, które mają odłożony kapitał i przetrwały sytuację kryzysową. Następuje wreszcie stabilizacja produkcji mi niskim pozio- mie. Pewien poziom produkcji środków konsumpcji jest nie- zbędny do zrównoważenia istniejącego popytu klas posiada- jących i klasy robotniczej i- o ile można zaprzestać całkowicie inwestycji, o tyle nie można zlikwidować konsumpcji. Jed- nakże konsumpcja szerokich rzesz mas pracujących ma w okresie głębokiego kryzysu charakter głodowy; masowo wy- stępuje wówczas bezrobocie, a zatrudniona część klasy ro- botniczej otrzymuje bardzo niskie płace. Okres, w którym następuje pewna stabilizacja cen, poziomu produkcji i stopy zysku, chociaż na niskim poziomie (stopa zysku ujemna), nazywamy depresją. Sytuacja gospodarcza nie ulega wówczas dalszemu pogorszeniu. W tym okresie należy już szukać przesłanek przejścia do nowej fazy cyklu. Tymi przesłankami są: 1) dążenie tych kapitalistów, którzy. wyszli obronną ręką z kryzysu (lub nawet powiększyli zasób kapitału wykupując przedsiębiorstwa bankrutujące), do po- prawy rentowności produkcji przy niskich cenach; 2) skur- czenie się kapitału trwałego (poprzednio – niepełne odtwa- rzanie) i jego zestarzenie się; 3) wyczerpanie się zapasów środków konsumpcji. [patrz też: , tablice informacyjne, cyklinowanie bezpyłowe, kamery monitoring ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tablice informacyjne’

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ilościowo zależności te można przedstawić w postaci tzw. mnożnika inwestycyjnego G, który mówi, o jaką wartość po- życie surowców rośnie wolniej niż rozmiary produkcji. Tę początkową wielkość nakładów inwestycyjnych wywo- łujących mnożnikowy wzrost dochodu nazywamy inwesty-• cjami autonomicznymi, te zaś, które stanowią skutek inwe- stycji -poniesionych wcześniej, nazywamy inwestycjami po- -budzonymi. Właśnie pobudzanie dalszych inwestycji przez in- westycje pierwotne (autonomiczne) wywołuje mnożnikowy przyrost dochodu narodowego. Na przykład inwestycja w przemyśle włókienniczym bę- dzie oznaczała wzrost zapotrzebowania, na określonego rodza- ju _ maszyny włókiennicze. Pociągnie więc za sobą nie tylko wzrost produkcji przemysłu włókienniczego, lecz również przemysłu maszynowego, a ten z kolei wzrost produkcji sta- lowni, co dzięki wzrostowi popytu na stal – spowoduje zwiększenie produkcji hutnictwa, wydobycia węgla i wy twa- rzania surówki itp. We wszystkich tych gałęziach będzie też. wzrastać zatrudnienie.• Należy przy tym pamiętać, że każdorazowy wzrost inwe- stycji pociąga za sobą przyrost środków obrotowych i rezerw.. co oznacza dalszy wzrost popytu produkcyjnego. Ponadto in- westycje, zwłaszcza podejmowane w dziale I, tworzą lukę czasową między popytem a podażą; w danym okresie zwięk- szają popyt, a dopiero po pewnym czasie zwiększają podaż dostarczając nowych środków produkcji. Pogłębianie się spe- cjalizacji wewnątrz działu I proces ten wydłuża. Oznacza to, że coraz więcej gałęzi przemysłu wytwarza środki produkcji na potrzeby działu I, a ni-e na zaspokojenie potrzeb produk- cyjnych działu II. Przedstawia on pewną zależność logiczną występującą w gospodarce. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie Inwestycje produkcyjne, tworząc popyt, jednocześnie roz- szerzają produkcję. Aby mogły pełnić funkcję czynnika dy- namizującego gospodarkę i zapewniającego wysoką koniun- kturę, muszą być stale zwiększane. [więcej w: , deska tarasowa, tablice informacyjne, skoki w tandemie ]

Comments Off

« Previous Entries