Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘tablice informacyjne’

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W okresie kryzysu działalność inwestycyjna jest zahamo- wana do tego stopnia, że zużyty kapitał trwały nie jest w peł- ni odtwarzany. Reprodukcja dokonuje ‘się w postaci zwężonej. Inne zjawiska występujące w okresie kryzysu to masowe bez- robocie, deflacja, wzrost stopy procentowej, deprecjacja kapi- tału produkcyjnego (spadek cen akcji). Dochodzi do bankruc- twa wielu małych i średnich przedsiębiorstw w wielu dzie- dzinach gospodarki, a także do bankructwa banków, przyczy- niającego się zresztą ‘do bankructwa wielu przedsiębiorstw. Dokonuje się centralizacja kapitału, ponieważ upadłe przedsię- biorstwa są wykupywane za bezcen przez przedsiębiorstwa wielkie, które mają odłożony kapitał i przetrwały sytuację kryzysową. Następuje wreszcie stabilizacja produkcji mi niskim pozio- mie. Pewien poziom produkcji środków konsumpcji jest nie- zbędny do zrównoważenia istniejącego popytu klas posiada- jących i klasy robotniczej i- o ile można zaprzestać całkowicie inwestycji, o tyle nie można zlikwidować konsumpcji. Jed- nakże konsumpcja szerokich rzesz mas pracujących ma w okresie głębokiego kryzysu charakter głodowy; masowo wy- stępuje wówczas bezrobocie, a zatrudniona część klasy ro- botniczej otrzymuje bardzo niskie płace. Okres, w którym następuje pewna stabilizacja cen, poziomu produkcji i stopy zysku, chociaż na niskim poziomie (stopa zysku ujemna), nazywamy depresją. Sytuacja gospodarcza nie ulega wówczas dalszemu pogorszeniu. W tym okresie należy już szukać przesłanek przejścia do nowej fazy cyklu. Tymi przesłankami są: 1) dążenie tych kapitalistów, którzy. wyszli obronną ręką z kryzysu (lub nawet powiększyli zasób kapitału wykupując przedsiębiorstwa bankrutujące), do po- prawy rentowności produkcji przy niskich cenach; 2) skur- czenie się kapitału trwałego (poprzednio – niepełne odtwa- rzanie) i jego zestarzenie się; 3) wyczerpanie się zapasów środków konsumpcji. [patrz też: , tablice informacyjne, cyklinowanie bezpyłowe, kamery monitoring ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tablice informacyjne’

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Ilościowo zależności te można przedstawić w postaci tzw. mnożnika inwestycyjnego G, który mówi, o jaką wartość po- życie surowców rośnie wolniej niż rozmiary produkcji. Tę początkową wielkość nakładów inwestycyjnych wywo- łujących mnożnikowy wzrost dochodu nazywamy inwesty-• cjami autonomicznymi, te zaś, które stanowią skutek inwe- stycji -poniesionych wcześniej, nazywamy inwestycjami po- -budzonymi. Właśnie pobudzanie dalszych inwestycji przez in- westycje pierwotne (autonomiczne) wywołuje mnożnikowy przyrost dochodu narodowego. Na przykład inwestycja w przemyśle włókienniczym bę- dzie oznaczała wzrost zapotrzebowania, na określonego rodza- ju _ maszyny włókiennicze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tablice informacyjne’

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

W Polsce, Związku Radzieckim i NRD poważny wysiłek gospodarczy trzeba było skierować na likwidację zniszczeń wojennych i odbudowę kraju. Dlatego okres odbudowy i pierwsza faza uprzemysłowienia oznaczały konieczność wy- tężonej pracy, dużej dyscypliny społecznej przy skromnej stopie życiowej. Cały wysiłek kierowano na budowę i rozbudowę tych ga- łęzi przemysłu, które szybko zwiększały potencjał ekono- miczny kraju, pozwalały na rozszerzanie wykorzystania i przerób surowców i tworzyły na dalszą metę fundament dla rozwoju innych gałęzi przemysłu i rolnictwa. Ograniczone rozmiary produkcji przemysłowej i duże zna- Udział rolnictwa czenie rolnictwa w gospodarce większości krajów socjalistycznych na początku ich rozwoju oznaczały, że akumulacja re- alizowana w przemyśle, mimo ograniczonego tempa wzrostu płac i stopy życiowej robotników i innych grup ludności nie- rolniczej, nie wystarczała, aby udźwignąć ciężar kosztów in- dustrializacji. Nie byłoby to zresztą słuszne, gdyż uprzemy- słowienie dawało również nowe miejsca pracy dla znacznej części ludności ze wsi i stwarzało podstawy przyspieszenia rozwoju rolnictwa. Wynikła stąd konieczność udziału wsi i rolnictwa w kosz- tach uprzemysłowienia. Regulowanie podziału produkcji czystej tworzonej w rolnictwie, opierającym się głównie na indywidualnych gospodarstwach, na część konsumowaną i akumulowaną nie było możliwe na podstawie określenia po- ziomu’ i tempa wzrostu płac roboczych. Dochody wsi realizo- wane były bowiem głównie przez rynek, na którym rolnik sprzedawał produkty swej pracy i sam decydował o sposobie wykorzystania swych dochodów. Skala udziału rolnictwa w tworzeniu i gromadzeniu ogól- nonarodowego funduszu akumulacji była różna w poszcze- gólnych krajach i zależała od udziału rolnictwa w strukturze gospodarki narodowej, jego poziomu produkcji i wydajności pracy oraz od skali udziału dostaw obowiązkowych w pro- dukcji towarowej rolnictwa. Innym poważnym świadczeniem Przepływ wsi i rolnictwa na rzecz reprodukcji rozszerzonej w przemyś- le było dostarczanie przemysłowi siły roboczej, której repro- dukcja rozszerzona odbywała się na wsi. [podobne: , tablice informacyjne, bramy garażowe, skoki spadochronowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tablice informacyjne’

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Koszty produkcji a ceny produktów rolnych Z dotychczasowych rozważań wynika, że punktem WYlSC18 do określania poziomu cen produktów rolnych powinny być koszty produkcji na glebach mało urodzajnych, ale ze względu na popyt na żywność wymagających jeszcze upra- wy. Sprawa ta jest jednak dość skomplikowana. Po pierwsze, ścisłe określenie kosztów krańcowo wyso- kich jest trudne, gdyż wiele przedsiębiorstw ma wysokie koszty własne nie tylko ze względu na niekorzystne wa- runki glebowe, klimatyczne czy położenie, lecz również wskutek złego gospodarowania. Ich statystyczne wyodrębnie- nie jest bardzo trudne. Dlatego rachunek kosztów w przedsię- biorstwach produkujących w najgorszych warunkach można brać pod uwagę jedynie wówczas, gdy ich poziom gospodaro- wania uzna się za co najmniej przeciętny w danym okresie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries