Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘urządzenia gastronomiczne’

Nie realizowana za granica produkcja

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Nie realizowana za granicą produkcja pociągnie za sobą nadprodukcję na rynku kraju B czy innych krajów z tej grupy eksporterów. Impuls kryzysowy przekazywany z kraju A do kraju B będzie tym silniejszy, im większy jest udział eksportu do kraju A w wartości produkcji kraju B. Dlatego też kryZYSY wywierały szczególnie silny wpływ na gospodarkę krajów. słabo rozwiniętych, w których eksport ‘surowcowo-rolniczy dawał i nadal daje prawie wszystkie wpływy z obrotów handlowych. Ponieważ podaż produktów surowcowo-rolniczych na ryn- ku światowym jest w krótkich okresach mało elastyczna (do I zmian w popycie dostosowuje się na ogół wolno) 11, to w okre- sie narastania kryzysu w krajach wysoko rozwiniętych nastę- puje gwałtowny spadek cen towarów ‘surowcowo-rolniczych na rynku światowym. Kurczą się wówczas wpływy z ekspor- tu, a przez to ograniczone są możliwości importowe i w re- / zultacie dochodzi do osłabienia ogólnej aktywności gospodar- czej. Dlatego możemy mówić o “przenoszeniu się kryzysów z krajów silnych ekonomicznie do krajów słabo rozwiniętych. Impulsowe oddziaływanie sytuacji kryzysowej jednego kraju na inne (w tym równie wysoko rozwinięte gospodarczo) szczególnie wyraźnie wystąpi wówczas, gdy w innych kra- jach zarysowały się już symptomy kryzysu. Im silniejsze będą powiązania gospodarcze między dwoma krajami, tym większy będzie wpływ zmian koniunkturalnych w gospodarce jednego ź nich na gospodarkę drugiego. Pierwszy kryzys, który zapoczątkował rozw6j kapitalizmu, wybuchł w Anglii w i825 r., ale już następny, w 1836 r., objął Anglię i Stany Zjednoczone. Scisla więź ekonomiczna łącząca te kraje przyczyniła się do prawie jednoczesnego wybuchu w nich kryzysu nadprodukcji, W roku 1847 kryzys rozpoczął się w Anglii, objął jednak następnie wiele krajów europejskicH; kryzys z 1857 r. dotknął zarówno Europę, jak. i Amerykę Północną i Południową. [patrz też: , olejek cbd, urządzenia gastronomiczne, blacha trapezowa ]

Comments Off