Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘wdrożenia magento’

ZMIANY STRUKTURALNE WE WSPOLCZESNYM KAPITALIZMIE

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

ZMIANY STRUKTURALNE WE WSPOŁCZESNYM KAPITALIZMIE Pogłębianie się podstawowych sprzeczności kapitalizmu doprowadziło w pierwszej połowie xx w. do powstania pierwszego państwa socjalistycznego i do nasilenia rewolucyjnych we wspólczes- nych krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Był to pierw- szy wyłom w światowym systemie kapitalistycznym . Sprzeczności między wysokim poziomem rozwoju sił wy- twórczych a prywatną formą przywłaszczania produktów przejawiały się w coraz ostrzejszych kryzysach nadprodukcji oraz w rosnącym bezrobociu. CorAZ bardziej jaskrawo uwi- daczniał się również nierównomierny ‘rozwój kapitalizmu w ramach gospodarki danego kraju i między różnymi krajami kapitalistycznymi. Jeżeli w XIX w. dominującą. pozycję w produkcji -i handlu światowym zajmowała Wielka Brytania, a drugie miejsce Francja, to już pod koniec XIX w. USA wyprzedziły Francję, a na początku XX w. również Wielką Brytanię. Następnie podobnie szybki wzrost dokonał się w gospodarce Niemiec; które wysunęły się na drugie miejsce (po USA). Na początku XX wieku w formalnej i ekonomicznej zależ- ności od krajów wysoko’ rozwiniętych znajdowało się 70% ludności świata, ale w krajach zależnych nasilały się już wal- ki narodowowyzwoleńcze. Obawa przed radykalizacją mas ludowych, widoczne za- grożenie całego sys~emu kapitalistycznego jako skutek nara- stania nie dających się rozwiązać sprzeczności, zrodziły pew- ne koncepcje teoretyczne “poprawiania” kapitalizmu. Nie- które z tych koncepcji wskazywały na potrzebę zwiększenia ekonomicznej roli państwa, którego działanie miało łagodzić trudności epoki imperializmu. Trzeba stwierdzić, że poglądy o konieczności powiększenia roli państwa, i to w kierunku kontrolowania przebiegu pro- cesów gospodarczych, nie od razu zyskały aprobatę w bur- żuazyjnej teorii ekonomii, a tym bardziej w praktyce. W dok- trynach ekonomicznych akceptowanych przez rządy krajów kapitalistycznych chciano stosować w odniesieniu do okresu kapitalizmu monopolistycznego i imperializmu, do okresu walk rewolucyjnych, “reguły gry” typowe dla kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. [więcej w: , wdrożenia magento, kołki sprężyste, aplikacje mobilne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wdrożenia magento’

ZMIANY STRUKTURALNE WE WSPOLCZESNYM KAPITALIZMIE

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Mając na uwadze cel nadrzędny, którym jest ochrona interesów klasy właścicieli kapitału, często podej- muje kroki mające charakter ustępstw na rzecz mas pracu- – jących lub doraźnie ograniczające interesy pewnych kręgów burżuazji. Nie zmienia to więc klalilowego charakteru pań- stwa. Jedną z przyczyn zwiększania się roli państwa we współ- czesnym kapitalizmie jest rozwój sił wytwórczych i charak- ter współczesnego postępu naukowo-technicznego, który wy- maga dużej koncentracji produkcji i kapitału oraz nowych instytucjonalnych form zarządzania gospodarką. Nie jest to jednak problem odrębny; mieści się on w ramach sprzecz- ności kapitalizmu. Na początku XX w. rozwój sił wytwórczych wyraźnie ha- mowały istniejące wówczas stosunki produkcji; nie mieścił się on w ramach ani kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (po- stęp techniczny ‘wywoływał w tym czasie wzrost bezrobocia), ani kapitalizmu monopolistycznego (możliwość hamowania postępu technicznego przez monopole) s. Współczesne pań- I Pełna” analizę klasowego charakteru państwa można znaleźć w pracy Lenina O państwie, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956. J Por. rozdział 7. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie stwo kapitalistyczne prowadzi politykę zmierzającą do łago- dzenia czynników hamujących rozwój sił wytwórczych, po- litykę stwarzania bodźców dla postępu technicznego. Tylko bowiem państwo oraz monopole mają wystarczającą ilość środków finansowych do prowadzenia systematycznych ba- dań naukowych i wdrażania kapitałochłonnego postępu’tech- nicznego. Działanie monopoli W tym zakresie ograniczają dążenia do maksymalizacji zysku, państwo natomiast kieruje się nowy- mi celami: rywalizacją z obozem socjalistycznym i dążeniem do utrzymania kapitalistycznego sposobu produkcji. Najlep- szym przykładem w tym zakresie jest to, że udział państwa w finansowaniu badań naukowych w większości krajów wy- soko rozwiniętych jest większy niż w finansowaniu rozwoju innych dziedzin gospodarki. Z drugiej strony, stały wzrost mocy produkcyjnych w krajach wysoko rozwiniętych (jako rezultat akumulacji i postępu technicznego) zaostrzył pro- blem wykorzystania możliwości gospodarki do nie spotyka- nych przedtem rozmiarów. [patrz też: , wdrożenia magento, prace dekarskie, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wdrożenia magento’

ZMIANY STRUKTURALNE WE WSPOLCZESNYM KAPITALIZMIE

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Nadprodukcja pogłębiała się bo- wiem (w kolejnych kryzysach) aż do II wojny światowej, a obecnie moce produkcyjne•są wielokrotnie większe niż kie- dykolwiek przedtem. Przy tym nie zmieniły się zasady po- działu dochodu w kapitalizmie, a zatem problem sprzeczności między popytem a podażą nie został rozwiązany. W ten sposób rozwój sił wytwórczych-był jedną z przyczyn, które wywołały konieczność zmian strukturalnych w gospo- darce kapitalistycznej, w tym konieczność zwiększenia roli państwa. Z drugiej strony te właśnie zmiany, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, oddziałują na dalszy rozwój technicz- ny krajów wysoko rozwiniętych. Nie można jednak na tej podstawie sądzić, że w kapitaliz- mie nastąpiło całkowite zlikwidowanie sprzeczności między siłami wytwórczymi a stosunkami ekonomicznymi, i że – jak utrzymuje wielu ekonomistów burżuazyjnych gospodarka kapitalistyczna będzie się dalej rozwijać bez zakłóceń. Prze- czy temu sama rzeczywistość. Przede wszystkim faktyczną władzę ekonomiczną sprawuje i kontroluje gospodarkę nie państwo, ale największe grupy finansowe. Państwo – jak zo- baczymy dalej – w ich interesie oddziałuje na popyt, po- dejmując. najmniej- rentowne przedsięwzięcia gospodarcze. Działalność państwa nie jest w stanie zlikwidować podstawo- wej sprzeczności kapitalizmu, sprzeczności między pracą a kapitałem. Nie zlikwidowano bezrobocia ani nierównomiar- ności w podziale dochodu narodowego, czego wynikiem jest stale wysoka w rozwiniętych kra jach’ kapitalistycznych liczba strajków o podłożu ekonomicznym. Państwo nie zdołało też zlikwidować nieracjonalności go- spodarki kapitalistycznej. Jej przejawy – kryzysy nadpro- dukcji – zostały bowiem tylko złagodzone, głównie przez nieracjonalne wykorzystanie sił wytwórczych w masowej produkcji broni, ICO przyczyniło się do wzrostu zmilitaryzo- wania gospodarki. Zwiększenie się roli państwa w gospodarce kapitalistycz- nej stanowi podstawową zmianę strukturalną, tej gospodarki, zapoczqtkowanq w latach. trzydziestych., a nąsilające się po II wojnie światowej. [podobne: , wyposażenie biur, druk kalendarzy, wdrożenia magento ]

Comments Off