Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘wirtualne biuro’

Zarówno techniczna, jak i spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Zarówno techniczna, jak i społeczna rekonstrukcja rolnictwa wymaga zastąpienia przestarzałych budynków i budowli rolniczych bardziej nowoczesnymi, umożliwiającymi mechanizację w produkcji zwierzącej, gospodarce magazynowej i transpor- cie wewnętrznym. Jedynie nowoczesne budownictwo oparte na specjalizacji i metodach przemysłowych stwarza szanse wprowadzenia przemysłowych metod produkcji do rolnictwa . . Na podstawie przemysłowych technologii i intensyfikacji pro- dukcji zwierzęcej w wielkich halach produkcyjnych mogą być stworzone warunki wzrostu wydajności pracy w skali zbliżonej do przemysłu. Zastąpienie starych budynków gospodarczych w rolnic- twie nowoczesnymi budowlami, umożliwiającymi wprowa- dzanie przemysłowej technologii do rolnictwa, wymaga dość długiego czasu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wirtualne biuro’

Zarówno techniczna, jak i spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Rośnie również wiedza rolnicza i techniczna rolników, co oznacza znaczne – przyspieszenie. rozwoju sił wytwórczych. Wraz z przyspieszeniem rozwoju techniki i rozszerzaniem się zasięgu społecznej własności rozwijają się nowe stosunki społeczne na wsi: Wspólne maszyny i urządzenia techniczne stwarzają platformę, współpracy i współdziałania rolników danej wsi i wprowadzają elementy planowej organizacji pracy i eksploatacji sprzętu. W części kółek rolniczych i w zespołach rolników oprócz wspólnego użytkowania maszyn zapoczątkowano zespołową produkcję roślinną, a w niektórych również zwierzęcą na gruntach Państwowego Funduszu Ziemi lub we wspólnotach wiejskich. Pewna ilość kółek rolniczych podejmuje łączenie ziemi swych członków w celu wspólnej jej uprawy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wirtualne biuro’

Zarówno techniczna, jak i spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Obok warunków klimatycznych i glebowych na specjalizację mogą wpływać: położenie przed- siębiorstw w stosunku do rynku zbytu, zasoby siły roboczej w danym rejonie oraz jej kwalifikacje i nawyki produkcyjne. Przedsiębiorstwa rolne położone w pobliżu dużych ośrodków przemysłowych i skupisk miejskich, ze względu na małe od- ległości i czas transportu oraz niski jego koszt, mogą produ- kować artykuły o dużej objętości i małej wartości 1 tony pro- duktu, przy czym mogą to być produkty łatwo psujące się, np. świeże warzywa, mleko pitne itp. Tego rodzaju produkty wytwarżane w przedsiębiorstwach odległych kosztują po ich dowiezieniu do konsumenta drożej i mogą być gorsze jakoś- ciowo. Tworzenie i sposoby wykorzystania renty gruntowej w gospodarce socjalistycznej Dotychczasowe rozważania wskazują jednoznacznię, że w gospodarce socjalistycznej nie znikają warunki powodujące w rolnictwie występowanie renty różniczkowej , a analiza du- żego zróżnicowania w stopniu zainwestowania poszczegól- nych przedsiębiorstw socjalistycznych w rolnictwie wska- zuje również na istnienie podstawy do występowania renty różniczkowej II. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wirtualne biuro’

Zarówno techniczna, jak i spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Jest rzeczą znamienną, że dziś ekologia najlepiej prosperuje w Anglii, Ameryce’ Północnej, a także w ZSRR; kraje, które miały lub mają wszystkie ważniejsze formacje globu w swym posiadaniu, mogą przodować w dziedzinie ekologii. W roku 1913 zało- żono w Anglii “Brytyjskie Towarzystwo Ekologiczne”, a w 1915/16 powstało “Ekologiczne Towarzystwo Ame- ryki”, oba liczące po kilkuset członków. W Anglii wychodzi “Journal of Ecology” oraz przed kilku laty założony, redagowany przez Eltona “Journal of Ani- mal Ecology”. W Ameryce – “Ecological Monographs” i “Ecology”. W ZSRR “Problemy ekologii i biocenolo- gii” założone przez Kaszkarowa. We Francji “Vie et Milieu”, w krajach skandynawskich “Oikos” W Niem- . czech Zeitschrift f. Morphologie u. Oekologie d. Tiere. Na zachodzie powstały “szkoły” ekologiczne o roz- maitym nastawieniu ekologicznym, jak Eltona w An- glii, Oduma w USA eksperymentalna – Parka w Chicago. Wydatnie pracują również ekolodzy w ZSRR Formozow i Kałabuchow nad ekologią fizjo- logiczną; Gilarow nad biocenologią gleby; E. N. Paw- łowski nad parazytologią ekologiczną. Naumow N. P. stworzył szkołę ekologii populacyjnej, do której może najbardziej żbliża się kierunek szeroko rozwijający się u nas pod kierunkiem prof. Petrusewicza. W Niemieckiej Rep. Federalnej wyróżniają się prace Tischlera W.,nawiązujące w dużym stopniu do sto- sowanych zagadnień w rolnictwie itp. Bardzo szeroko pojęty program ekologiczny, w nawiązaniu do wiel- kich, w skali ludności globu ziemskiego, zagadnień dzisiejszych (sprawy pożywienia, wody, zasobów mo- rza itp.) rozwija UNESCO w Paryżu, jego liczne Ko- mitety oraz FAO w Rzymie. Z dawniejszych prac polskich na wyróżnienie za- sługują w szczególności publikacje prof. M. Nowickie- go, który badaniem terenowym fauny tatrzańskiej, monografią o świstaku, kozicy, rozprawką o pleniu, a także pierwszym w literaturze europejskiej podzia- łem rzek na krainy rybne zasłużył się u nas jako pionier badań o charakterze zoologiczno-ekologicz- nym. [podobne: , kolektory słoneczne, wirtualne biuro, sala szkoleniowa ]

Comments Off