Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Wykończenia mieszkań’

W wysoko rozwinietych krajach socjalistycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

W wysoko rozwiniętych krajach socjalistycznych następu- je przekształcenie charakteru rolnictwa i jego roli w procesie społecznej reprodukcji. Znajduje to wyraz przede wszystkim we wzroście składu organicznego nakładów, co określa się również jako wzrost kapitałochłonności rolnictwa. Rozwój socjallstycznego rolnictwa odbywa się więc nie tyl- ko jako proces rozszerzonej reprodukcji w sensie ilościowym, W technice produkcji, w jej skali, organizacji oraz w społecz- nym systemie stosunków produkcji w rolnictwie i w powią- zaniach rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki narodowej. 4. Kierunki technicznych i społecznych przeobrażeń rolnictwa oraz perspektywy jego uprzemysłowienia i integracji z innymi gałęziami gospodarki narodowej Ustrój socjalistyczny odziedziczył po kapitalizmie rolnictwo, które było najbardziej zacofaną gałęzią gospodarki narodo- wej. Przestarzała i zacofana była również struktura agrar- na; dominowały w niej drobne gospodarstwa chłopskie oraz nieliczna grupa dużych przedsiębiorstw rolnych typu kapi- talistycznego. Wśród chłopstwa występowali chłopi małorol- ni, którym .wielkość gospodarstw nie dawała możliwości pełnego wykorzystania siły roboczej ich rodzin i dostatecz- nych dochodów,’ chłopi średniorolni posiadający gospodar- stwa o takiej wielkości, że zapewniały one pracę i średni poziom dochodów rodzinie właściciela, oraz gospodarstwa chłopsko-kapitalistyczne, których rozmiary wymagały, obok pracy właściciela i jego rodziny, stałego donajmu siły robo- czej. Poziom techniczny każdej z tych grup gospodarstw był oczywiście inny, inaczej kształtowały się dochody ich .właś- cicieli, a co za tym idzie – możliwości akumulacji i repro- dukcji. Im .mniejsze rozmiary gospodarstwa, tym bardziej znikome były jego możliwości reprodukcji rozszerzonej. W wielu krajach socjalistycznych już w fazie uprzemysło- wienia przystąpiono do radykalnej przebudowy struktury ( agrarnej. Poza Związkiem Radzieckim, w którym kolektywi- zację rolnictwa przeprowadzono na bazie państwowej włas- ności ziemi, w innych krajach socjalistycznych dokonano do- browolnego połączenia indywidualnych gospodarstw w zespo- łowe duże przedsiębiorstwa rolne nie likwidując prywatnej własności ziemi. [przypisy: , bębny kablowe, Wykończenia mieszkań, Drabiny magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Wykończenia mieszkań’

W wysoko rozwinietych krajach socjalistycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Początkowo kojarzenie interesów osobistych ze społecznymi jeszcze w ramach systemu indywidualnej gospodarki chłopskiej może mieć postać wiejskich urządzeń komunalnych, spółek wodnych, wspólnego użytkowania większych maszyn w kółkach rolniczych itp. Innym przykła- dem jest stosowany w niektórych krajach socjalistycznych system podziału dochodów w spółdzielniach produkcyjnych nie tylko według wkładu pracy, lecz również z uwzględ- nieniem obszaru i jakości wniesionej do spółdzielni ziemi. W większości krajów socjalistycznych społeczna przebu- dowa wsi dokonała się stosunkowo szybko, bo w ciągu za- ledwie kilku lat. W niektórych krajach przeobrażeniom społecznym, tj. tworzeniu spółdzielni produkcyjnych, towa- rzyszyła prawie równoległa rekonstrukcja techniczna rolnic- twa (głównie NRD i Czechosłowacja). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Wykończenia mieszkań’

W wysoko rozwinietych krajach socjalistycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

O rosnącej roli socjalistycznego systemu socjalistycznego i gospodarczego świadczą dane o udziale państw socjalistycz- nych w produkcji przemysłowej świata, produkcji rolniczej, handlu zagranicznym itp. Udział państw systemu socjali- stycznego w ,produkcji przemysłowej świata zwiększył się z około 200/0 w 1950 r. do 39010 w 1968 r. Rola pozostałych grup państw w produkcji przemysłowej świata kształtowała się następująco: rozwinięte kraje kapitalistyczne wytwa- rzały’ w 1968 r. 54010, a kraje rozwijające się 7010 całej pro- dukcji przemysłowej. Udział państw systemu socjalistycz- nego w produkcji artykułów rolnych (bez mięsa i mleka) w 1967 r. wynosił 32,8%’ O ile osiągnięcia w produkcji przemysłowej i rolniczej, globalnie biorąc, są znaczne, o tyle dotychczasowy rozwój międzynarodowych stosunków ekonomicznych jest wybitnie niezadowalający. Swiadczy o tym udział krajów socjali- stycznych w obrotach z zagranicą. W 1967 r. eksport państw RWPG wynosił 10,8% eksportu świata, podczas gdy np. udział EWG – 26,10/0. Osiągnięcia gospodarcze systemu państw socjalistycznych polegają nie tylko na uzyskiwaniu coraz to lepszych wskaź- ników globalnych, ale również na sukcesach jakościowych, co znajduje wyraz w zmianach struktury, społeczno-ekono- micznej i w poziomie sił wytwórczych. Zmiany w struktu- rze produkcji i zatrudnienia, jakie dokonały się w państwach systemu socjalistycznego, stawiają je w rzędzie państw roz- winiętych gospodarczo. 2. Wyrównywanie poziomów rozwoju gospodarczego krajów systemu socjalistycznego Rewolucja socjalistyczna zwyciężyła, jak dotąd, głównie w krajaćh słabo i średnio rozwiniętych gospodarczo (wyjąt- kiem są NRD i Czechosłowacja). Do systemu socjalistyczne- go należą w związku z tym państwa o różnym poziomie rozwoju ekonomicznego. Różnice te nawet wśród europej- skich krajów socjalistycznych są dość znaczne, a ich poziom jest róinie oceniany. Według źródeł przyjmujących poziom dochodu narodowego na jednego ‘mieszkańca NRP za 100%, kształtowały się one tak jak w tablicy 22. [hasła pokrewne: , Wykończenia mieszkań, organizacja imprez, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Wykończenia mieszkań’

W wysoko rozwinietych krajach socjalistycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Woda zbiorników naturalnych dla zamiesz- kujących je zwierząt i roślin jest nie tylko podłożem, zewnętrznym siedliskiem życia: jest ona tutaj głów- nym pośrednikiem w dziele przemiany materii między światem organicznym i mineralnym, a równocześnie dzięki wyjątkowej zdolności rozpuszczania ciał sta- łych i gazowych generalnym niejako receptorem produktów metabolizmu odbywającego się w jego obrębie. Ten sui generis uniwersalizm biotyczny hydrosfery różni się dosyć istotnie od bardziej jedno- stajnej pod tym względem atmosfery . – środowiska życiowego ustrojów lądowych” (Lityński). Biochemicy i fizjolodzy dawno zwrócili uwagę na znamienny fakt wydalania zasadniczo . różnych koń- cowych produktów przemiany białkowej u zwierząt wodnych i lądowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries