Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Wykończenia mieszkań’

W wysoko rozwinietych krajach socjalistycznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

W wysoko rozwiniętych krajach socjalistycznych następu- je przekształcenie charakteru rolnictwa i jego roli w procesie społecznej reprodukcji. Znajduje to wyraz przede wszystkim we wzroście składu organicznego nakładów, co określa się również jako wzrost kapitałochłonności rolnictwa. Rozwój socjallstycznego rolnictwa odbywa się więc nie tyl- ko jako proces rozszerzonej reprodukcji w sensie ilościowym, W technice produkcji, w jej skali, organizacji oraz w społecz- nym systemie stosunków produkcji w rolnictwie i w powią- zaniach rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki narodowej. 4. Kierunki technicznych i społecznych przeobrażeń rolnictwa oraz perspektywy jego uprzemysłowienia i integracji z innymi gałęziami gospodarki narodowej Ustrój socjalistyczny odziedziczył po kapitalizmie rolnictwo, które było najbardziej zacofaną gałęzią gospodarki narodo- wej. Przestarzała i zacofana była również struktura agrar- na; dominowały w niej drobne gospodarstwa chłopskie oraz nieliczna grupa dużych przedsiębiorstw rolnych typu kapi- talistycznego. Wśród chłopstwa występowali chłopi małorol- ni, którym .wielkość gospodarstw nie dawała możliwości pełnego wykorzystania siły roboczej ich rodzin i dostatecz- nych dochodów,’ chłopi średniorolni posiadający gospodar- stwa o takiej wielkości, że zapewniały one pracę i średni poziom dochodów rodzinie właściciela, oraz gospodarstwa chłopsko-kapitalistyczne, których rozmiary wymagały, obok pracy właściciela i jego rodziny, stałego donajmu siły robo- czej. Poziom techniczny każdej z tych grup gospodarstw był oczywiście inny, inaczej kształtowały się dochody ich .właś- cicieli, a co za tym idzie – możliwości akumulacji i repro- dukcji. Im .mniejsze rozmiary gospodarstwa, tym bardziej znikome były jego możliwości reprodukcji rozszerzonej. W wielu krajach socjalistycznych już w fazie uprzemysło- wienia przystąpiono do radykalnej przebudowy struktury ( agrarnej. Poza Związkiem Radzieckim, w którym kolektywi- zację rolnictwa przeprowadzono na bazie państwowej włas- ności ziemi, w innych krajach socjalistycznych dokonano do- browolnego połączenia indywidualnych gospodarstw w zespo- łowe duże przedsiębiorstwa rolne nie likwidując prywatnej własności ziemi. [przypisy: , bębny kablowe, Wykończenia mieszkań, Drabiny magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Wykończenia mieszkań’

W wysoko rozwinietych krajach socjalistycznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Początkowo kojarzenie interesów osobistych ze społecznymi jeszcze w ramach systemu indywidualnej gospodarki chłopskiej może mieć postać wiejskich urządzeń komunalnych, spółek wodnych, wspólnego użytkowania większych maszyn w kółkach rolniczych itp. Innym przykła- dem jest stosowany w niektórych krajach socjalistycznych system podziału dochodów w spółdzielniach produkcyjnych nie tylko według wkładu pracy, lecz również z uwzględ- nieniem obszaru i jakości wniesionej do spółdzielni ziemi. W większości krajów socjalistycznych społeczna przebu- dowa wsi dokonała się stosunkowo szybko, bo w ciągu za- ledwie kilku lat. W niektórych krajach przeobrażeniom społecznym, tj. tworzeniu spółdzielni produkcyjnych, towa- rzyszyła prawie równoległa rekonstrukcja techniczna rolnic- twa (głównie NRD i Czechosłowacja). W innych natomiast przebudowa techniczna rolnictwa i jego modernizacja nastę- powały głównie po zakończeniu uspółdzielczenia produkcji rolnej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przebudowa struk- tury agrarnej i stosunków społecznych na wsi ułatwiała w znacznym stopniu pomyślną realizację procesu technicznej rekonstrukcji rolnictwa. . Tylko w dwóch europejskich krajach socjalistycznych, w Jugosławii i w Polsce, po nieudanych próbach kolektywi- zacji rolnictwa, w trudnych ekonomicznie latach pierwszej fazy uprzemysłowienia, przekształcanie rolnictwa odbywa się inaczej niż w pozostałych krajach socjalistycznych: W znacznym stopriiu o tej odmienności zadecydowały: duża gęstość rolniczego zaludnienia wsi, znaczne rozdrobnienie gospodarstw chłopskich, wysoki przyrost naturalny i bar- dzo powolne tempo zmniejszania się liczby zatrudnionych w rolnictwie. W odróżnieniu od NRD i Czechosłowacji, gdzie kolektywizacja stanowiła nie tylko start do modernizacji rol- nictwa, lecz również. uwalniała znaczną ilość rąk do pracy brakujących w przemyśle, w Polsce i Jugosławii istnieją jeszcze obecnie w wielu rejonach kraju znaczne zasoby siły roboczej na wsi, które nie są w pełni wykorzystywane przez cały rok. Nic więc dziwnego, .że społeczne i techniczne prze- kształcanie rolnictwa w Polsce i Jugosławii następuje powoli, w ślad za postępami industrializacji i odpływem rąk do pracy z rolnictwa do przemysłu. [więcej w: , Wykończenia mieszkań, projektowanie wnętrz, fasady aluminiowe ]

Comments Off

« Previous Entries