Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2018

Wprowadzenie rentowności lub zysku jako mierników oceny pracy przedsiębiorstwa wyma- ga zatem ‘stworzenia w ramach przedsiębiorstwa i w całej gospodarce odpowiednich warunków, które pozwolą oceniać za ich pomocą faktyczne wyniki pracy przedsiębiorstwa. Pojęcie premii traktujemy bardzo szeroko. Mogą one speł- niać rolę zarówno bodźców syntetycznych, jak i wyspecjali- zowanych. Premie stanowią zmienną ruchomą część wyna- grodzenia za ilość i jakość świadczonej pracy, a kryte- rium ich przyznawania może być również ogólna racjonał- ność gospodarowania, polepszenie ogólnych wyników pra- cy przedsiębiorstwa czy zjednoczenia. Wprowadzenie do konstrukcji bodźców syntetycznych warunków wypłat premii w postaci dodatkowych zadań (np. polepszenie jakości produkcji, usprawnienie kooperacji), umożliwia uzupełnianie bodźców syntetycznych bodźcami wyspecjalizowanymi. Bodźce wyspecjalizowane, jak wiadomo, polegają na sto- sowaniu premiowania za wykonanie szczegółowych zadań. W związku z tym mają szereg wad, z powodu których nie można na nich wyłącznie oprzeć systemu bodźców eko- nomicznych w gospodarce socjalistycznej. Oto podstawowe wady czystego systemu bodźców wyspecjalizowanych: a) wielość zadań rodzi sprzeczności interesów: b) w przypadku prac nie dających się wymierzyć (funkcje kierownicze i in- ne) nie można ustalić podstawy premiowania; c) bodźce te są porządkowane w zależności od siły ich oddziaływania. co nie zawsze jest zgodne z celami ogólnymi; d) pewne kie- runki działania. pozostają poza zasięgiem oddziaływania bodźców; e) następuje ilościowe rozrastanie się bodźców I wyspecjalizowanych. . Takich wad nie mają bodźce syntetyczne, a poza tym ma- ją one tę zaletę, że gdy trzeba wyróżnić Jakieś specjalne za- dania, można zapewnić ich wykonanie przez określenie szczegółowych warunków wypłat premii. Oprócz premii funkcje bodźców spełniają również nagro- dy tym różniące się od premii, że nie wiążą się z góry ani z adresatem, ani z zadaniem. Niezależnie od tego, czy oparte są na regulaminach, czy mają charakter uznaniowy, pozwa- lają na honorowanie konkretnych osiągnięć pracownika, któ- rych się nie da ocenić w inny sposób. Nagrody nie spełniają tej roli co płaca i premia, ale uzupełniają ich oddziaływanie bodźcowe. [patrz też: , wynajem samochodów, wypożyczalnia samochodów Warszawa, regały magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2018

Szybki rozwój nauki i techniki stwarza rolnictwu olbrzy- mie możliwości zwiększanią produkcji w oparciu o stałe po- lepszanie się wyposażenia w coraz nowocześnieisze środki produkcji zarówno pochodzenia rolniczego, jak i przemysło- wego. Udział środków wytwarzanych przez przemysł wzra- stać musi jednak znacznie szybciej. Na czoło środków produkcji dynamizujących produkcję rolną wysuwają się nawozy sztuczne, środki ochrony roślin inowoczesne mieszanki pasz treściwych dla zwierząt, zawie- rające niezbędne dodatki witamin, mikroelementów, synte- tycznych aminokwasów itp. W oparciu o rosnące dostawy środków produkcji z przemysłu rolnictwo może zwiększać produkcję roślinną, a w ślad. za nią również i zwierzęcą, gwarantującą wzrost podaży żywności na rynku oraz docho- dów rolników, co.z kolei stwarza możliwość finansowania re- produkcji rozszerzonej w samym rolnictwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2018

P.odatek grun- towy powinien obejmować zarówno rentę różniczkową, jak – i. absolutną: nie może natomiast zawierać renty ‘różniczko- wej II. Ta ostatnia, stanowiąc nadwyżkę ponad ustaloną stopę oprocentowania środków trwałych w przedsiębiorstwie, powinna wchodzić w skład zysku przedsiębiorstwa i sta- nowić bodziec do racjonalnego wykorzystania dodatkowych nakładów. Jak wspomniano, realizacja renty gruntowej w przedsię- biorstwach rolnych w socjalizmie jest możliwa jedynie wów- czas, gdy poziom cen na główne produkty rolne umożliwia osiąganie choćby minimalnej rentowności tym z nich, które prowadzą produkcję w warunkach krańcowo niekorzyst- nych. Wiadomo jednak, że pozióm cen produktów rolnych w go- Spodarce socjalistycznej determinowany jest wieloma czyn- nikami, a w różnych fazach okresu przejściowego i budowy produkcji socjalizmu skala ważności ich oddziaływania jest różna. rolniczej W pierwszej fażie uprzemysłowienia, dla której charakte- rystyczna była wysoka stopa akumulacji i umiarkowane tempo wzrostu konsumpcji, miała pewne uzasadnienie poli- tyka niskich cen produktów rolnych, które nie pozwalały nych. Przejmowana z rolnictwa część produkcji czystej była realizowana przez organizacje skupu oraz przemysł prze- twórczy i przekazywana do budżetu jako akumulowana część dochodu narodowego. W wielu państwowych gospodarstwach rolnych, zwłaszcza gospodarujących w gorszych warunkach glebowych i kli- matycznych, prowadziło to do długotrwałych’ deficytów, czyli różniczkowej straty. Innymi słowy, renta różniczkowa dała o sobie znać występując jako wielkość ujemna. Ścisłe określenie’ ujemnej renty różniczkowej (wynikającej ze złych warunków naturalnych) nie jest łatwe, ale nierzadko deficyt przekraczał wielkość ujemnej renty, 1:0 nie sprzy- jało racjonalności gospodarowania. Wszelkie bowiem straty ponoszone przez przedsiębiorstwa rolne pokrywał w tym czasie skarb państwa. Dopiero po rozpoczęciu drugiej fazy okresu przejściowe- go. którą określa się jako fazę zrównoważonego wzrostu, zaczęto stopniowo zmieniać ekąnomiczne warunki rozwoju rolnictwa i aktualne stało się ponowne rozważenie problemu renty gruntowej i jej wykorzystanie jaką instrumentu przy- datnego w gospodarce socjalistycznej. [podobne: , Ogród i Działka, instalacje elektryczne, wynajem samochodów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2018

Groźba ta będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem siły eko- nomicznej i militarnej systemu socjalistycznego oraz równo- czesnym . krzepnięciem sił pokoju i socjalizmu w krajach “trzeciego świata” i w samych państwach imperialistycznych. Zasadniczą przYczYną wojen lokalnych jest obecnie neokolo- nializm oraz ingerencja zbrojna państw imperialistycznych. w sprawy wewnętrzne: państw „trzeciego świata”. Powstanie ustroju socjalistycznego w całym świecie stworzy warunki likwidacji przesłanek wojen i konfliktów zbrojnych, gdyż jedynym ich źródłem obecnie jest imperializm. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries