Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Wprowadzenie rentowności lub zysku jako mierników oceny pracy przedsiębiorstwa wyma- ga zatem ‘stworzenia w ramach przedsiębiorstwa i w całej gospodarce odpowiednich warunków, które pozwolą oceniać za ich pomocą faktyczne wyniki pracy przedsiębiorstwa. Pojęcie premii traktujemy bardzo szeroko. Mogą one speł- niać rolę zarówno bodźców syntetycznych, jak i wyspecjali- zowanych. Premie stanowią zmienną ruchomą część wyna- grodzenia za ilość i jakość świadczonej pracy, a kryte- rium ich przyznawania może być również ogólna racjonał- ność gospodarowania, polepszenie ogólnych wyników pra- cy przedsiębiorstwa czy zjednoczenia. Wprowadzenie do konstrukcji bodźców syntetycznych warunków wypłat premii w postaci dodatkowych zadań (np. polepszenie jakości produkcji, usprawnienie kooperacji), umożliwia uzupełnianie bodźców syntetycznych bodźcami wyspecjalizowanymi. Bodźce wyspecjalizowane, jak wiadomo, polegają na sto- sowaniu premiowania za wykonanie szczegółowych zadań. W związku z tym mają szereg wad, z powodu których nie można na nich wyłącznie oprzeć systemu bodźców eko- nomicznych w gospodarce socjalistycznej. Oto podstawowe wady czystego systemu bodźców wyspecjalizowanych: a) wielość zadań rodzi sprzeczności interesów: b) w przypadku prac nie dających się wymierzyć (funkcje kierownicze i in- ne) nie można ustalić podstawy premiowania; c) bodźce te są porządkowane w zależności od siły ich oddziaływania. co nie zawsze jest zgodne z celami ogólnymi; d) pewne kie- runki działania. pozostają poza zasięgiem oddziaływania bodźców; e) następuje ilościowe rozrastanie się bodźców I wyspecjalizowanych. . Takich wad nie mają bodźce syntetyczne, a poza tym ma- ją one tę zaletę, że gdy trzeba wyróżnić Jakieś specjalne za- dania, można zapewnić ich wykonanie przez określenie szczegółowych warunków wypłat premii. Oprócz premii funkcje bodźców spełniają również nagro- dy tym różniące się od premii, że nie wiążą się z góry ani z adresatem, ani z zadaniem. Niezależnie od tego, czy oparte są na regulaminach, czy mają charakter uznaniowy, pozwa- lają na honorowanie konkretnych osiągnięć pracownika, któ- rych się nie da ocenić w inny sposób. Nagrody nie spełniają tej roli co płaca i premia, ale uzupełniają ich oddziaływanie bodźcowe. [patrz też: , wynajem samochodów, wypożyczalnia samochodów Warszawa, regały magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Szybki rozwój nauki i techniki stwarza rolnictwu olbrzy- mie możliwości zwiększanią produkcji w oparciu o stałe po- lepszanie się wyposażenia w coraz nowocześnieisze środki produkcji zarówno pochodzenia rolniczego, jak i przemysło- wego. Udział środków wytwarzanych przez przemysł wzra- stać musi jednak znacznie szybciej. Na czoło środków produkcji dynamizujących produkcję rolną wysuwają się nawozy sztuczne, środki ochrony roślin inowoczesne mieszanki pasz treściwych dla zwierząt, zawie- rające niezbędne dodatki witamin, mikroelementów, synte- tycznych aminokwasów itp. W oparciu o rosnące dostawy środków produkcji z przemysłu rolnictwo może zwiększać produkcję roślinną, a w ślad. za nią również i zwierzęcą, gwarantującą wzrost podaży żywności na rynku oraz docho- dów rolników, co.z kolei stwarza możliwość finansowania re- produkcji rozszerzonej w samym rolnictwie. Najważniejszą gałęzią przemysłu, która warunkuje skalę i tempo. reprodukcji rozszerzonej w rolnictwie, jest przemysł chemiczny. W większości krajów socjalistycznych wydatne przyspieszenie rozwoju przemysłu chemicznego nastąpiło do- piero w latach sześćdziesiątych, a najwyższe tempo wzrostu produkcji nawozów sztucznych osiągnięto w latach 1966- 197•5. Dotyczy to też Polski (por. tabl. 18). Oprócz nawozów sztucznych i wapna nawozowego istotną rolę we wzroście produkcji roślinnej odgrywa racjonalne stosowanie środków niszczących choroby i szkodniki roślin Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji oraz chwasty. Zmniejszają one straty w zbiorach od kilku do kilkunastu procent, a jeśli chodzi o herbicydy, to jednocześ- nie oszczędzają pracę przy pielęgnacji roślin. Obok środków produkcji pochodzenia przemysłowego po- ważną rolę w podnoszeniu produkcji rolniczej odgrywają no- woczesne środki produkcji wytwarzane w samym rolnictwie. Chodzi tu o kwalifikowane nasiona nowych, wysoko wydaj- nych odmian zbóż, roślin oleistych, pastewnych i okopowych oraz sadzeniaki nowych odmian ziemniaków. [patrz też: , wynajem samochodów, ochrona mienia, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries