Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘wyposażenie gastronomii’

Rozwój sektora panstwowego zapoczatkowany w

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

Rozwój sektora państwowego zapoczątkowany w usługach i vi infrastrukturze, a następnie rozszerzony na gałęzie mało rentowne, ale o dużym znaczeniu dla funkcjonowania gospo- darki (przemysł wydobywczy, energetyka, hutnictwo), obec- nie obejmuje nowe gałęzie, w których charakter postępu te- chnicznego wymaga dużych kapitałów (przemysł atomowy, chemiczny) lub które mają szczególne znaczenie gospodarcze lub strategiczne (zbrojenia, badania naukowe, system banko- wo-kredytowy). Wyjątkiem była nacjonalizacja we Francji’ zakładów samocho- dowych Louisa Renault, który jako kolaborant nie ‘otrzymał odszko- dowania. Pozostali akcjonariusze’ jego przedsiębiorstwa odszkodowa- nie otrzymali. Znaczenie rozwijającego się sektora państwowego w gospo- darce polega na tym, że: 1) staje sięon podstawą pewnej iloś- ci inwestycji dokonywanych co roku w kontrolowanych przez – państwo dziedzinach i planowanych kierunkach, 2) tworzy określonyi vi każdym roku większy (nowe inwestycje) popyt na środki produkcji, co sprzyja pewnej stabilizacji koniunktu- ry, 3) stwarza określoną ilość miejsc pracy nie podlegającą wyraźnym wahaniom cyklicznym. Należy jednak z drugiej strony podkreślić, że stosunkowo niewielki jeszcze udział państwa w globalnej wielkości nakła- dów inwestycyjnych ogranicza w pewnym stopniu znaczenie inwestycji państwowych w dążeniu do utrzymania wysokiej koniunktury. Zasadniczą jednak przyczyną interwencji państwaw te dzie- dziny była długotrwała walka klasy robotniczej o poprawę warunków pracy i życia, narastająca groźba rewolucji spo- łecznych. Drogą przetargów z prywatnym kapitałem państwo stopniowo wprowadziło zbiorowe umowy o pracę określające stawki płacy według zaszeregowania, zasiłki dla bezrobot- nych, ubezpieczenia. Obecnie większa część pracowników na- jemnych pracuje na podstawie umów zbiorowych zawar- tych między związkami zawodowymi a przedstawicielami przemysłowców. Są to niezmiernie ważne czynniki oddziaływania na rynek konsumpcyjny. Gdy dochodzi do kryzysowego spadku pro- dukcji, popyt konsumpcyjny nie kurczy się gwałtownie i przy zastosowaniu dodatkowych-czynników, takich jak wzrost cen i tani kredyt, łatwiej jest zahamować dalszy spadek produk- cji. [więcej w: , wyposażenie gastronomii, rusztowania aluminiowe, pompy ciepła ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wyposażenie gastronomii’

Rozwój sektora panstwowego zapoczatkowany w

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

Zwiększono zwłasz- cza produkcję pracochłonnych roślin i produkcję zwierzęcą, która w obszarniczych majątkach była słabo rozwinięta. Poważnym ułatwieniem w tej fazie rozwoju rolnictwa był znaczny zakres samoreprodukcji gospodarstw chłopskich przy niskim poziomie ich produkcji. Umożliwiał on począt- kowo pewien wzrost produkcji rolniczej bez poważniejszego wzrostu udziału środków produkcji pochodzenia przemysło- wego. Zwiększenie liczby zwierząt następowało w oparciu o własne stado, produkcja pasz opierała się na własnych na- sionach. Nawozy naturalne, nasiona, a częściowo nawet ma- teriały budowlane miejscowego pochodzenia dawały gospo- darstwom chłopskim wprawdzie ograniczone, ale do pewnych granic możliwe ramy reprodukelt prostej, a nawet przejścio- wo i w nieznacznej skali – reprodukcji rozszerzonej. Read the rest of this entry »

Comments Off