Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów Warszawa’

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
December 11th, 2018

Wprowadzenie rentowności lub zysku jako mierników oceny pracy przedsiębiorstwa wyma- ga zatem ‘stworzenia w ramach przedsiębiorstwa i w całej gospodarce odpowiednich warunków, które pozwolą oceniać za ich pomocą faktyczne wyniki pracy przedsiębiorstwa. Pojęcie premii traktujemy bardzo szeroko. Mogą one speł- niać rolę zarówno bodźców syntetycznych, jak i wyspecjali- zowanych. Premie stanowią zmienną ruchomą część wyna- grodzenia za ilość i jakość świadczonej pracy, a kryte- rium ich przyznawania może być również ogólna racjonał- ność gospodarowania, polepszenie ogólnych wyników pra- cy przedsiębiorstwa czy zjednoczenia. Wprowadzenie do konstrukcji bodźców syntetycznych warunków wypłat premii w postaci dodatkowych zadań (np. polepszenie jakości produkcji, usprawnienie kooperacji), umożliwia uzupełnianie bodźców syntetycznych bodźcami wyspecjalizowanymi. Bodźce wyspecjalizowane, jak wiadomo, polegają na sto- sowaniu premiowania za wykonanie szczegółowych zadań. W związku z tym mają szereg wad, z powodu których nie można na nich wyłącznie oprzeć systemu bodźców eko- nomicznych w gospodarce socjalistycznej. Oto podstawowe wady czystego systemu bodźców wyspecjalizowanych: a) wielość zadań rodzi sprzeczności interesów: b) w przypadku prac nie dających się wymierzyć (funkcje kierownicze i in- ne) nie można ustalić podstawy premiowania; c) bodźce te są porządkowane w zależności od siły ich oddziaływania. co nie zawsze jest zgodne z celami ogólnymi; d) pewne kie- runki działania. pozostają poza zasięgiem oddziaływania bodźców; e) następuje ilościowe rozrastanie się bodźców I wyspecjalizowanych. . Takich wad nie mają bodźce syntetyczne, a poza tym ma- ją one tę zaletę, że gdy trzeba wyróżnić Jakieś specjalne za- dania, można zapewnić ich wykonanie przez określenie szczegółowych warunków wypłat premii. Oprócz premii funkcje bodźców spełniają również nagro- dy tym różniące się od premii, że nie wiążą się z góry ani z adresatem, ani z zadaniem. Niezależnie od tego, czy oparte są na regulaminach, czy mają charakter uznaniowy, pozwa- lają na honorowanie konkretnych osiągnięć pracownika, któ- rych się nie da ocenić w inny sposób. Nagrody nie spełniają tej roli co płaca i premia, ale uzupełniają ich oddziaływanie bodźcowe. [patrz też: , wynajem samochodów, wypożyczalnia samochodów Warszawa, regały magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów Warszawa’

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
December 11th, 2018

Pod względem ekologicznym pozyskanie własnej ciepłoty przez zwierzęta dało im niezwykle potężną broń w walce o podbój tych siedlisk ziemi, które wyróżniają się krańcami termicznymi, przeważnie jednak krain mroźnych. $clslejSza bowiem zależność od pokarmu koniecznego w bez porównania większej ilości, niż zmiennocieplnym sprawia, że opanowanie gorących, lecz jałowych co do pokarmu pustyń śród- lądowych i dla nich okazuje się trudne i nie zaznacza się już supremacją nad zmiennocieplnymi, uwzględ- niając także i to, że walka ze skwarem dla stało- cieplnych jest trudniejsza niż z zimnem. Toteż w pustyniach gorących widzimy raczej przewagę gadów i owadów nad ciepłokrwistymi kręgowcami. które zresztą prowadzą ukryty za dnia sposób życia; są aktywne w nocy. Wilgotność Trzecim czynnikiem klimatycznym zasadniczej wagi jest wilgotność. powietrza i jej zmiany – odpadająca jako czynnik ekologicznr w środowisku wodnym. Rola pary wodnej zawartej w powietrzu ma decy- dujący wpływ na zwierzęta przede wszystkim z tego względu, że wszystkie one są żywymi “akwariami”, że zawierają’ określoną na ogół znaczną ilość wody w swym środowisku wewnętrznym, niezbędną dla sprawnego funkcjonowania procesów życiowych. a w szczególności dla podstawy tych procesów – przemiany materii. Woda znajdująca się w ciele zwierzęcia spełnia rolę roztworu, ułatwia krążenie substancji, odgrywa rolę katalizatora, umożliwia joni- zację, regulację temperatury wewnętrznej. Jest za- sadniczym składnikiem środowiska wewnętrznego i czynnikiem przemiany materii. Stąd jej szczególna rola w gospodarce fizjologicznej organizmu. Wszystko to razem biorąc czyni zwierzęta lądowe niezwykle wrażliwymi na stan wilgotności powietrza. Ważna jest nie tyle wilgotność bezwzględna, co wilgotność względna, odpowiadająca zawartości pary wodnej wyrażonej w procentach tej ilości, jaka po- trzebna jest do całkowitego nasycenia powietrza przy danej temperaturze. Jeszcze zaś ważniejsza jest ilość pary wodnej badanej razem z innymi czynnikami jak ciśnieniem i stanem dynamicznym powietrza, czyli siłą parowania albo transpiracji. [podobne: , wypożyczalnia samochodów Warszawa, Wykończenia mieszkań, klimatyzacja warszawa ]

Comments Off