Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Zbiorniki betonowe’

Z innych nowszych ujec ogólnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Z innych nowszych ujęć ogólnych zasad ekologii zwierząt wspomnieć należy o książkach Borradaile’a, Pearse’a, Chapmana, Shelforda, Friederichsa,” Pre- nanta, porywająco napisanych przez Kaszkarowa “Za- sad ekologii zwierząt”, dających szczególnie. przejrzy- sty obraz analizy czynników ekologicznych i życia zespołowego; uwzględnia w znacznym stopniu litęraturę anglosaską i rosyjską, a także własne rozle- głe studia autora nad ekologią zwierząt pustyń środ- kowoazjatyckich, jako krańcowego terenu życia, więc szczególnie nadającego się do badań ekologicznych. W okresie powojennym można stwierdzić niebywały rozwój ekologii uwarunkowany faktem, że najwidocz- niej nadszedł czas dla syntetycznej w i e d z y o g o s- p o d a r c e p r z y r o d y, W której świat zwierząt, roślin oraz mikroorganizmy tak wielką rolę odgrywają. Niezależnie od prac specjalnych, ogłaszanych w cza- sopismach ekologicznych, samych podręczników i ksią- żek z tej dziedziny ukazał się ostatnimi laty prawdziwy potok. Wystarczy tylko wymienić autorów a więc Allee, Park i ich współpracownicy, Bates M., Boden- heimer, Balogh, Buchsbaum, Oice, Dowdeswell, Jo- hańsen B., Kendeigh, Mac Fadyen, Naumow N. P., Odum E. i H., Reid L., Schwerdtfeger F. R., Tischler W., Wauthier; zbiorowy Colloque Intern. d’Ecologie. który odbył się w Paryżu – 1950; wielką zbiorowo opracowaną ekologię morza pod redakcją Hedgpetha J., wydaną w roku 1957 przez Am. Tow. Geologiczne i wiele, wiele innych książek z tej dziedziny, których liczby nie będziemy tutaj powiększać. Obok ogólnych ujęć ekologicznych o znaczeniu ba- dań podstawowych, wiedza o gospodarce przyrody znajduje liczne zastosowania w życiu praktycznym, głównie przez swą metodę ekologiczną, kompleksową, uwzględniającą badanie naturalnych warunków życia organizmów, dynamiki ich liczebności i współzależności wzajemnych. Szeroko korzystają z ekologii takie dzie- dziny jak ochrona roślin uprawnych, hodowla zwierząt domowych, ochrona łownej zwierzyny, rybołówstwo’ morskie i śródlądowę i inne. [hasła pokrewne: , meble kuchenne, Zbiorniki betonowe, projektowanie wnętrz Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Zbiorniki betonowe’

Z innych nowszych ujec ogólnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Istotnie, rozejrzawszy się w całości fauny lądowej, można zauważyć, że tylko dwie wielkie grupy miano- wicie stawonogi i kręgowce, problem ten w biegu ewolucji dobrze rozwiązały ekologicznie i one tworzą główne składowe reprezentowane przez wije, owady, pajęczaki, zabez- piecza przed utratą wody zewnętrzny pancerz chity- nowy, wytwarzany przez jednowarstwowy nabłonek. U typowych kręgowców lądowych, gadów, ptaków, ssaków, rolę tę spełnia nabłonek wielowarstwowy, nadto wytwarzający dodatkowe utwory rogowe jak łuski, tarcze, pióra, włosy, obok innych przeznaczeń także utrudniające parowanie ciała. Z dwóch drobniejszych grup lądowych, ślimaki płucodyszne częściowo są zabezpieczone od utraty wody przez skorupę, częściowo przez śluz obficie przez skórę wydzielany,. jednak większość z nich ograniczona jest do miejsc wilgotnych, co wskazuje, że problemu zabezpieczenią się przed parowaniem, czyli przystosowania się do życia lądowego, nie roz- wiązały należycie. Zaś dżdżownice, pierścienice ży- jące w glebie, związane z podłożem wilgotnym, ściśle mówiąc nie mogą być uważane za zwierzęta par excellence typu lądowego, podobnie [ak- wirki, wstęż- niaki i pijawki, zamieszkujące przesycone ciepłą wil- gocią lasy tropikalne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Zbiorniki betonowe’

Z innych nowszych ujec ogólnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Wymaga to najczę- ściej większych oczów i nastawionych w zasadzie na małą odległość. Oczy ryb, głowonogów, skorupiaków i innych zwierząt morskich są oczami krótkowidzów, nastawionymi na odległość co najwyżej do 1-2 m, podczas gdy u lądowych, zwłaszcza kierujących się wzrokiem kręgowców, zasięg widzenia jest bardzo daleki. Efektownym przykładem różnic widzenia w wodzie i na lądzie są oczy czterooka (Anableps tetrophthal- mus), ryby zamieszkującej wody Amazonki, rzeki znanej z całego mnóstwa osobliwych typów ryb. Obserwacje stwierdzają, że czterook trzyma się naj- chętniej mulistych wód przybrzeżnych, pływając przy samej powierzchni w ten sposób, że część .grzbietową głowy wraz z górną “połową” oczów wystawia nad wodę, podczas gdy reszta ciała jest pogrążona. Taki przypowierzchniowy sposób życia harmonizuje naj- widoczniej z przepołowioną budową narządów wzroku. Read the rest of this entry »

Comments Off