Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Próbe w latach 1949 -

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Próbę w latach 1949 – 1956 tę ‘realizowano w trudnych warunkach pierwszej fazy uprze- rpysłowienia, kiedy rolnictwo musiało dostarczać poważ- nych środków na rozwój przemysłu, a sam przemysł był jeszcze zbyt słaby, aby zapewnić’ dostateczną ilość środ- ków produkcji dla rolnictwa. Nic więc dziwnego, że skoń- czyła się ona niepowodzeniem. Również nieprzestrzeganie w pełni zasad dobrowolności i stopniowego uspołeczniania, trudność przekonania chłopów o walorach i wyższości go- spodarki zespołowej, słabe przygotowanie polityczne chło- pów do nowych form produkcji zaważyły na decyzjach o rozwiązywaniu spółdzielni produkcyjnych w okresie prze- chodzenia do nowej polityki, w latach 1956 – 1957. Utrzy- mało się jedynie około 1100 spółdzielni silnych gospodar- czo i społecznie, które poważnie umocniły się w ostatnich hitach i osiągają znacznie lepsze wyniki produkcyjne niż gospodarstwa indywidualne. Ilość spółdzielni produkcyjnych w ostatnich latach wzrasta powoli. Znacznie szybciej zwięk- sza się jednak liczba zrzeszonych członków, obszar użytków rolnych oraz majątek zespołowy i. dochody spółdzielców w istniejących gospodarstwach zespołowych. Stają się one przykładem nowoczesnej, socjalistycznej gospodarki rolnej i lepszego życia, zwłaszcza dla młodszego pokolenia wsi. Kraj nasz nie jest zbyt duży, al,e historycznie ukształto- wane społeczno-gospodarcze warunki pracy i życia na wsi są w nim bardzo zróżnicowane. Dotyczy to głównie struk- tury obszarowej gospodarstw i związanej z tym liczby lud- ności rolniczej na 100 ha użytków rolnych (np. w południowej części Polski przypada na 100 ha ponad 50 osób, a w rejo- nach położonych na północy i zachodzie 10 – 20 osób). Różny jest też udział państwowych gospodarstw rolnych w ogól- nym obszarze użytków rolnych. W wielu rejonach zachodnich i północnych części: kraju przekracza .30 – 50%, w południo- wych natomiast nie sięga 3%. [więcej w: , bramy garażowe, blacha trapezowa, Gotowe projekty domów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha trapezowa bramy garażowe Gotowe projekty domów