Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Przede wszystkim nalezalo- by obnizyc

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2018

Przede wszystkim należało- by obniżyć podatki obciążające szerokie masy. ludnośęi, zmniejszyć wydatki/zbrojeniowe i środki te przeznaczyć na wzrost konsumpcji. Wysoką koniunkturę gospodarczą i wy- rsckle tempo wzrostu dochodu narodowego można. utrzymać .mimo redukcji wydatków zbrojeniowych zwiększając finan- sowanie inwestycji publicznych i pomoc gospodarczą dla kra- jów słabo rozwiniętych. Istnieje więc kilka realnych dróg redukcji lub całkowitego zaprzestania zbrojeń bez załamania koniunktury. W gospodarce kapitalistycznej możliwości te napotykają jednak zasadniczy sprzeciw wielkiego kapita- łu. Kapitał monopolistyczny w USA nie dopuszcza na przy- kład do rozwoju publicznych inwestycji produkcyjnych, gdyż uważa je za element socjalizacji gospodarki. Dla realizacji programu rozbrojenia konieczne jest więc powstanie w czo- łowych krajach kapitalistycznych odpowiednich warunków politycznych 14. Współistnienie i współpraca państw socjalistycznych i ka- pitalistycznych w dziedzinie politycznej i gospodarczej nie oznacza, że możliwe jest również takie współistnienie w dzie- dzinie ideologii. W zakresie Ideologii konieczne jest zwalcza- nie wszelkiego rodzaju koncepcji burżuazyjnych oraz rewi- zjonistycznych. Celem różnych teorii burżuazyjnych (np. kon- cepcji konwergencji, tj. stopniowego upodobnienia się kapi- talizmu z socjalizmem aż do powstania jednego ustroju Ił) i rewizjonistycznych (np. o podporządkowaniu rozwoju gos- podarki socjalistycznej żywiołowemu działaniu prawa war- tości) jest osłabienie, a następnie likwidacja ustroju socjalis- tycznego. Dlatego konieczna jest walka ideologiczna z tego rodzaju koncepcjami. Ofensywna postawa w dziedzinie ideo- logii jest też konieczna w celu wykazania słuszności socjalis- tycznej perspektywy rozwoju ludzkości. Współistnienie systemu kapitalistycznego i socjalistycz- nego oznacza więc walkę ideologiczną i współzawodnictwo ekonomiczne ekonomiczne. Różne są etapy współzawodnictwa ekonornicz- państw obu systemów nego. Cały okres współzawodnictwa możemy podzielić na dwa zasadnicze etapy: okres pierwszy, w którym kraje socjalis- tyczne muszą doścignąć pod względem produkcji globalnej i na jednego mieszkańca czołowe kraje kapitalistyczne, i okres drugi, w którym kraje socjalistyczne osiągną pełną obfitość dóbr materialnych i kulturalnych. [hasła pokrewne: , budowa stoisk targowych, parapety granitowe, dostawcy silników elektrycznych w Polsce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowa stoisk targowych dostawcy silników elektrycznych w Polsce parapety granitowe