Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Ptaki niewatpliwie najbardziej ze wszystkich

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Ptaki niewątpliwie najbardziej ze wszystkich krę- gowców przestrzegają rytmiki dobowych zmian, wśród których bodźce świetlne odgrywają rolę szczególnie ważną. Któż z nas nie słyszał ich budzenia się o świ- cie dnia, ogłaszanego świergotem z początku pojedyn- czym, odzywającym się to tu – to tam wzmagają- cym się stopniowo aż do chóru całego zespołu okolicz- nego, ścichającego wreszcie po pewnym czasie? Zna- my świergot wieczorny i pojedyncze najczęściej, nie zbiorowe głosy w środku dnia. Czy jednak dostatecznie wniknęliśmy w rytmikę dzienną tego życia, w ten niezwykły “zegar ptasi”, który można słyszeć i obser- wować bez mała na podwórzu każdej kamienicy miej- skiej? Przyrodnicy ustalili ogólny schemat, według którego przebiega dobowa rytmika aktywności pta- ków, zmieniająca się z okresami spokoju względnie snu. Schemat ten jednak wymaga “sprecyzowania” w odniesieniu do każdego poszczególnego gatunku, jaki mamy możność obserwować. Jak widzimy u ptaków dziennych można wyróżnić dwa okresy żerowania, poranny i wieczorny, zmienia- jące się kolejno z okresami odpoczynku, w środku dnia i nocą. Podczas gdy u ptaków nocnych, jak sowy aktywność odżywcza nocna zmienia się tylko z wypo- czynkiem (snem) dziennym. Potrzeba pożywienia i wypoczynku są głównymi popędami kierującymi aktywnością ptaków w okresie ich życia wegetacyj- nego. Regulowane są jednak w znacznym stopniu przez rytmikę dnia w szczególności, jak się zdaje, przez bodźce świetlne, na które, jako kierujące się wzro- kiem, ptaki są bardzo wrażliwe. W zmianach- tych dużą rolę odgrywa omówione już minimum oświetl e- nia. decydujące o początku aktywności dziennej. Temperatura Może w większym jeszcze stopniu niż światło wpły- . wa energia cieplna na procesy życiowe organizmu zwierzęcego. W myśl prawa Van t’Hoffa reakcje che- miczne w temperaturze wyższej o 100 przebiegają szybciej przeciętnie 2-3 razy. [podobne: , podłoga drewniana, regały metalowe, kontenery na gruz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kontenery na gruz podłoga drewniana regały metalowe