Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Renta rózniczkowa 1 stanowi. w

Posted in Uncategorized  by admin
November 2nd, 2018

Renta różniczkowa 1 stanowi. w socjalizmie część produktu dodatkowego uzyskanego dzięki wyższej wy- dajności pracy, w korzystniejszych warunkach glebowych, klimatycznych i lepszym polożeniu. Jest to dochód różnicz- kowy w dyspozycji społeczeństwa socjalistycznego, który może być wykorzystywany na dalszy rozwój rolnictwa lub jest wykorzystywany na cele ogólnonarodowego funduszu akumulacji. Dobre wyposażenie techniczne umożliwia części przedsiębiorstw osiąganie wysokiej wydajności pracy i znacz- nie lepszych niż przeciętne wyników ekonomicznych, na- tomiast słabo zainwestowane przedsiębiorstwa przynoszą często straty. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem do- chodu różniczkowego w formie renty różniczkowej II w pierwszym przypadku i straty różniczkowej będącej ujemną rentą różniczkową II w drugim przypadku. Wobec ograniczoności zasobów środków produkcji, jakie oprocentowanie środków społeczeństwo socjalistyczne może przeznaczyć na cele in- tensyfikacji rolnictwa, stosuje się mechanizm ekonomiczny skłaniający przedsiębiorstwa do możliwie najbardziej efektywnego ich wykorzystania. Mechanizmem takim jest wpro- wadzana w większości krajów soc jalistycznych zasada opro- centowania środków trwałych stawianych do dyspozycji przedsiębiorstwa. Pozwala to na lepsze wykorzystanie środ- ków inwestycyjnych, a jednocześnie – przez odprowadzanie do budżetu państwa’ z góry ustalonej stopy oprocentowania środków, tj. części produktu’ dodatkowego proporcjonalnej do wartości środków trwałych przedsiębiorstwa – na wy- równywanie do pewnego stopnia szans poszczególnych jed- nostek gospodarczych i stosowanie bardziej obiektywnych kryteriów oceny ich gospodarności. Wprowadzenie zasady oprocentowania środków trwałych w całej gospodarce narodowej, w tym również w przedsię- biorstwach rolnych, wymaga jednocześnie ustalenia systemu cen, a zwłaszcza cen na produkty rolne, na takim poziomie, aby zapewniały możliwość reprodukcji rozszerzonej w przed- siębiorstwach o krańcowo trudnych warunkach. Ograniczoność ilości ziemi nadającej się do rolniczego użytkowania i jej przeznaczanie, w miarę postępów industrializacji, na cele nierolnicze stwarza s -ytuację, w której ziemia jako podstawowy środek produkcji w rolnictwie staje Się dObrem [podobne: , odzież ochronna, aranżacje wnętrz, Budowa domu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacje wnętrz Budowa domu odzież ochronna