Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Rosnie równiez wiedza rolnicza i

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Rośnie również wiedza rolnicza i techniczna rolników, co oznacza znaczne – przyspieszenie. rozwoju sił wytwórczych. Wraz z przyspieszeniem rozwoju techniki i rozszerzaniem się zasięgu społecznej własności rozwijają się nowe stosunki społeczne na wsi: Wspólne maszyny i urządzenia techniczne stwarzają platformę, współpracy i współdziałania rolników danej wsi i wprowadzają elementy planowej organizacji pracy i eksploatacji sprzętu. W części kółek rolniczych i w zespołach rolników oprócz wspólnego użytkowania maszyn zapoczątkowano zespołową produkcję roślinną, a w niektórych również zwierzęcą na gruntach Państwowego Funduszu Ziemi lub we wspólnotach wiejskich. Pewna ilość kółek rolniczych podejmuje łączenie ziemi swych członków w celu wspólnej jej uprawy. W miarę zmniejszanta się liczby zatrudnionych w rolnictwie próby te będą podejmowane szerzej prowadząc do stopniowych dal- szych przemian .struktury agrarnej. Proces ten na razie jest powolny, ale w dalszej perspektywie będzie się nasilał w róż- nych formach kooperacji produkcji między rolnikami indy- widualnymi oraz między gospodarstwami państwowymi i, spółdzielczymi a wsią indywidualną. Stopnidwo kółka rolni- cze będą stanowić ogniwa społecznej formy produkcji rol- niczej, zbliżonej do spółdzielczej. Równolegle z rozwojem kó- łek rolniczych w sprzyjających warunkach będą się również _ rozwijać proste formy zespołowej produkcji oraz spółdzielnie produkcyjne. O wyborze form uspołecznienia będą decydo- wać sami rolnicy. WARUNKI PRODUKCn A KOSZTY I CENY PRODUKTOW ROLNYCH 1. Zróżnicowanie warunków i ich wpływ na koszty i rozmieszczenie produkcji rolniczej Społeczna własność ziemi i innych środków produkcji w so- cjalistycznych przedsiębiorstwach rolnych stwarza podsta- wę odmiennych niż w -kapitalizmie stosunków produkcji i podziału, ale nie eliminuje względnie trwałych różnic w warunkach działalności poszczególnych przedsiębiorstw. Ziemia jako podstawowy środek produkcji w rolnictwie występuje także w gospodarce socjalistycznej w ograniczo- nym obszarze i jej zasoby maleją wskutek zajmowania znacznych areałów na cele nierolnicze (budowle, kopalnie, drogi, sztuczne jeziora, obszary rekreacyjne itp.). [patrz też: , Rekuperatory, wirtualne biuro, tanie odbitki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Rekuperatory tanie odbitki wirtualne biuro