Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Roz- wijanie tych i innych

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Roz- wijanie tych i innych form sprzyjających integracji jest po- trzebą chwili, gdyż stan współpracy gospodarczej na początku lat siedemdziesiątych nie wyczerpywał potencjalnych możli- wości i W rezultacie nie przyczyniał się w odpowiednim stop- . niu do rozwoju gospodarczego krajów RWPG i całego syste- mu państw socjalistycznych. Integracja gospodarcza, umożliwiając likwidację barier we wzajemnych obrotach, ułatwiając przepływ siły roboczej i ka- pitałów, rozwój współpracy naukowo-technicznej itp., stwa- rza różnego typu korzyści ekonomiczne w zależności od po- ziomu rozwoju kraju, wielkości zasobów-bogactw naturalnych i siły roboczej. Do najważniejszych korzyści integracji należy zaliczyć: 1) zwiększenie rynku zbytu i osiąganie optymalnej skali produkcji, a w konsekwencji obniżkę jednostkowych kosztów produkcji; 2) ograniczenie zakłóceń w wymianie towarowej dzięki likwidacji barier na zintegrowanym obszarze; 3) poprawę struktury jakości i nowoczesności wyrobów przez konkurencyjne oddziaływanie towarów z krajów wy- specjalizowanych w ich produkcji, o wyższym poziomie roz- woju technicznego; 4) wyższą efektywność badań naukowych (dzięki koncen- tracji środków i kadr oraz eliminacji dublowania poszuki- wań). Wreszcie trzeba podkreślić, że większa efektywność gos- podarowania w zintegrowanych organizmach stwarza szanse szybszego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych społeczeństw. Biorąc pod uwagę dotychczaso- we osiągnięcia współpracy gospodarczej oraz potrzeby jej dalszej intensyfikacji XXV sesja RWPG w sierpniu 1971 r. uchwaliła kompleksowy ‘program integracji. Obejmuje on wszystkie ważne dziedziny działalności ludzkiej, które mają wpływ na dynamikę i efektywność rozwoju społeczno-ekono- micznego państw RWPG. Rozwój socjalistycźnej integracji państw RWPG w latach siedemdziesiątych będzie polegać na dalszej intensyfikacji międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy, wyrów– nywaniu poziomów rozwoju gospodarczego, kształtowaniu nowoczesnej, ‘efektywne] struktury gospodarki narodowej, tworzeniu trwałych powiązań w podstawowych gałęziach . gospodarki, nauki i techniki, umacnianiu międzynarodowego rynku tych krajów, doskonaleniu stosunków towarowo-pie- niężnych. [podobne: , Budowa domu, dezynsekcja warszawa, Ogród i Działka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Budowa domu dezynsekcja warszawa Ogród i Działka