Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Rozszerzanie sie zasiegu uslug dla

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Rozszerzanie się zasięgu usług dla rolnictwa, podobnie jak zwiększenie dostaw przemysłowych środków produkcji, sprzyja szybkiej modernizacji rolnictwa i zwiększa zakres powiązań rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki narodo- wej. Wyspecjalizowane zakłady usługowe w oparciu o wy- kwalifikowane kadry, specjalizację pracy i lepsze wyposaże- nie techniczne mogą. taniej i lepiej wykonać powierzone im prace. 3. Dynamika rozwoju rolnictwa i jej wpływ na przebieg reprodukcji społecznej w socjalizmie System socjalistycznej gospodarki planowej i właściwy mu stały wzrost stopy zyciowej u nosci sprzyjają wzrostOWl produkcji rolnej Po stworzeniu pod- staw przemysłowego rozwoju mogły popłynąć szerszym stru- mieniem niezbędne rolnictwu środki produkcji, a jednocześ- nie główną część akumulacji tworzonej w rolnictwie można było przeznaczyć na rozwój samego rolnictwa. Osiągnięto to przede wszystkim przez podniesienie cen na produkty rolne i zmniejszenie obciążeń wsi. W rezultacie wzrosły dochody rolników w części zarówno przeznaczonej na konsumpcję, jak i na akumulację. i inwe- stycje: Dało to z kolei podstawę. do przyspieszenia we wszyst- kich krajach socjalistycznych tempa wzrostu produkcji rolni- czej, które jest w ostatnich latach znacznie wyższe niż w kra- jach kapitalistycznych. Jak wynika z tablicy 19, dynamika produkcji rolniczej europejskich krajów socjalistycznych jako całości i poszcze- gólnych Z nich jest, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, zde- cydowanie wyższa niż w krajach kapitalistycznych, i to za- równo wysoko rozwiniętych, jak i słabiej zaawansowa- nych w rozwoju gospodarczym. W ostatnich dziesięciu latach w większości europejskich krajów socjalistycznych nastąpiło przejście do fazy zrównoważonego rozwoju, w której przy- spieszony ‘został wzrost produkcji rolniczej. Stało się to moż- liwe .dzięki osiągniętemu poziomowi rozwoju przemysłu, a jednocześnie było konieczne, gdyż nie zaspokojony popyt na produkty żywnościowe zaczął nie tylko prowadzić do znacz- nych perturbacji rynkowych, ale wręcz hamował materialne zainteresowanie klasy robotniczej i wzrost wydajności pracy w całej gospodarce narodowej. [patrz też: , naprawa aparatów cyfrowych, maszyny pakujące, ogrody zimowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: maszyny pakujące naprawa aparatów cyfrowych ogrody zimowe