Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Ryby morskie, których cisnienie plynów

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Ryby morskie, których ciśnienie płynów wewnętrz- nych jest z reguły mniejsze niż wody morskiej (słod- kowodne pochodzenie ryb kostnoszkieletowych), nad- miar soli mogą wydalać przez skrzela i w razie potrzeby nawet piją wodę morską. Mocz mają słabo hipotoniczny i skąpy. Podział środowiskowy życia wodnego na morskie i słodkowodne jest więc uzasadniony fizjologicznie. Pod- czas gdy morze, jako środowisko w zasadzie łatwiejsze do życia, z racji powyżej zanalizowanych właściwości zwierząt, posiada całe mnóstwo grup najrozmaitszych sobie tylko właściwych, nie licząc grup wspólnych z wodami słodkimi i lądem, wody słodkie mają faunę ograniczoną do tych stosunkowo mniej licznych ty- pów organizacyjnych, które potrafiły przystosować się do środowiska mniej korzystnego pod względem warunków osmotycznych. Jednak i one rozmcują się na grupy drobniejsze, składające się na urozma- icony i odrębny obraz fauny słodkowodnej. Ogólne cechy zwierząt lądowych Jeżeli teraz zwrócimy uwagę na zwierzęta lądowe, to przekonamy się, że życie w środowisku powietrz- nym stawia przed organizmem problem opanowania innego stanu równowagi fizycznej. Ciało większości zwierząt jest przesycone wodą, tworzącą przeciętnie do 2/3 jego wagi. Także powietrze zawiera z reguły pewną ilość pary wodnej, ale ilość, ta waha się dosyć znacznie zależnie od miejsca. W pewnych środowi- skach bardzo wilgotnych jak w lesie tropikalnym, pod kamieniami, w warstwach przyziemnych terenów bagnistych, może być pary wodnej tyle, że powietrze tych miejsc wilgocią zbliża się do stanu nasycenia. W innych znów, przeważnie mniej lub więcej otwar- tych przestrzeniach; zawartość pary wodnej daleka jest od stanu nasycenia. I tak bywa najczęściej. Zwie- rzę lądowe jest więc narażone prawie. zawsze na utratę nadmiaru swej wody, na wysychanie przez parowanie. Stąd wniosek, że do życia prawdziwie lądowego, a więc związanego nie tylko z przesyco- nymi wilgocią środowiskami, mogły przystosować się jedynie te grupy, które posiadały względnie wytwo- rzyły urządzenia organizacyjne albo fizjologiczne re- akcje mogące przeciwstawić się nadmiernemu paro- waniu w powietrzu. [przypisy: , domy ekologiczne, Silniki do agd, dom opieki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom opieki domy ekologiczne Silniki do agd