Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Sprzecznosci reprodukcji w kapitalizmie Znaczenie

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Sprzeczności reprodukcji w kapitalizmie Znaczenie przedstawionych wyżej schematów reprodukcji po- lega na tym, że wskazują one na niezbędne w gospodarce pro- porcje, których utrzymanie pozwala teoretycznie na pełną realizację wytworzonych towarów. Są to równania równowa- gi między globalnym popytem i globalną podażą. Wynika z nich proporcja między wielkością produkcji działu I i działu II oraz proporcja między rozmiarami konsumpcji i akumu- lacji. Schematy reprodukcji wskazują więc nie tylko na to, przy jakiej wielkości, lecz również na to, przy jakiej podstawó- wej strukturze globalnego produktu społecznego możliwa jest jego pełna realizacja na rynku. Z kolei ta pełna realizacja jest warunkiem dokonania reprodukcji rozszerzonej w następnym roku. Teoretycznie, przy zachowaniu określonych proporcji, cią- głość procesu reprodukcji rozszerzonej może być w kapita- lizmie zachowana. W praktyce jednak charakter gospodarki . kapitalistycznej uniemożliwia ciągłość reprodukcji i utrzy- manie określonych proporcji gospodarczych. Trudność w realizacji niezbędnych proporcji bierze się stąd, że mają one charakter makroekonomiczny, dotyczą całej go- spodarki, natomiast proces gospodarczy w kapitalizmie (pro- . ces produkeji i reprodukcji) jest wypadkową indywidualnych decyzji prywatnych właścicięli środków produkcji. Dostoso- wywanie się lozmiarów oraz struktury r globalnego produktu społecznego do efektywnego popytu rynkowego dokonuje się w sposób żywiołowy. Podobnie w sposób żywiołowy następu’: je dostosowywanie się gospodarki jako całości do tych nie- zbędnych teoretycznych proporcji gwarantujących ciągłość reprodukcji rozszerzonej. W reprodukcji kapitalistycznej występuje więc sprzeczność polegająca na tym, że proces reprodukcji wykazuje wpraw- dzie ścisłą współzależność działów gospodarki oraz podsta- wowych wielkości ekonomicznych (produkcji, konsumpcji, akumulacji), ale równocześnie dokonuje się w wyniku zde- centralizowanych decyzji prywatnych właścicieli kapitału, dotyczących podziału wytworzonej produkcji oraz wielkości produkcji, konsumpcji i akumulacji. [podobne: ,lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka