Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Sprzyja to szybkiemu rozwojowi sil

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2018

Sprzyja to szybkiemu rozwojowi sił wytwórczych w poszczególnych krajach oraz w systemie państw socjalistycznych jako całości. Formy współpracy gospodarczej państw socjalistycznych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych były inne niż dziś. W spółpracą rozwijała się przede wszystkim w dzie- dzinie handlu zagranicznego, koordynacji planów gospodar- czych oraz współpracy naukowo-technicznej. Decydującą rolę w rozwoju współpracy gospodarczej europejskich kra- jów socjalistycznych odegrała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Największy udział w całości obrotów handlu zagraniczne- go poszczególnych krajów RWPG stanowi ich wymiana handlowa z ZSRR. Waha się ona w granicach 30 – 40°/0, a w NRD i Bułgarii przekracza nawet 50°/0 całości obrotów. Wysoki udział ZSRR w handlu zagranicznym krajów demo- kracji ludowej wynika z tego, że Związek Radziecki jest głównym dostawcą surowców oraz głównym odbiorcą wy- robów gotowych eksportowanych przez te kraje. Ponad 500/0 surowców importowanych przez kraje demokracji ludowej pochodzi z ZSRR, a przeszło połowa całości eksportu ma- szyn i urządzeń z tych krajów jest sprzedawana do ZSRR. Chłonny rynek radziecki stanowi podstawę rozwoju wielko- seryjnej produkcji maszyn i urządzeń oraz innych towarów’ wytwarzanych w różnych gałęziach przemysłu krajów de- mokracji ludowej. W zaopatrywaniu w surowce państw RWPG biorą poza Związkiem Radzieckim udział również i inni członkowie tego ugrupowania. Polska jest, jak wiadomo, dostawcą m.in/. takich surowców, jak węgiel kamienny (do NRD, CSRS, ZSRR itd.), siarka (do CSRS, NRD i ZSRR) oraz miedzi, kok- su i węgla brunatnego. Jeżeli za podstawę porównań weźmie- my wartość eksportu surowców na jednego mieszkańca kra- ju eksportującego, to okaże się, że dostawy surowców z Pol- ski do innych krajów socjalistycznych nie są niższe niż do- stawy radzieckie do tych państw. [hasła pokrewne: , deska elewacyjna, podesty ruchome, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: apartamenty wynajem nieruchomości deska elewacyjna podesty ruchome