Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Stad przy badaniu ekologicznym srodowiska

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Stąd przy badaniu ekologicznym środowiska nasuwa się praktyczny i naturalny, podział- czynników, za- równo w morzu jak i w wodach słodkich, na f i z Y c z- n e i c h e m i c z n e. Środowisko lądowe jest bardzięj złożone niż wo- da . bowiem zasadniczo składa się z powietrza i po- dłoża; nie znamy przecież takich . zwierząt, które wyłącznie i całkowicie uzależnione oyłyby swym ży- ciem od atmosfery, jak plankton od wody. Czynniki abiotyczne tego środowiska naj praktyczniej jest więc dzielić uprzednio na k li m a t y c z n e i e d a f i c z n e, rozumiejąc przez pierwsze czynniki atmosferyczne, a więc światło, temperaturę, wilgotność, opady, dyna- mizm i ciśnienie powietrza, przeważnie fizyczne czyn- niki atmosfery; do drugiej zaliczając podłoże. szeroko rozumianą glebę z jej fizyką i chemią, a także topo- grafię terenu wraz z rzeźbą, ekspozycją i mikroklima- tem. Działanie czynników może być b e z p o ś r e d n i e i p o ś r e d n i e .. Klimat np. wywiera wpływ na zwie- rzęta nie tylko przez swe składowe, ale także w ogrom- nym stopniu przez roślinność, której główne formacje lądowe uwarunkowane są przez czynniki cieplne i wilgotnościowe, stwarzające ekoklimat siedliskowy; klimat wpływa także na charakter i ewolucję gleby oraz na urzeźbienie terenu. Jest czynnikiem pierwszo- rzędnej doniosłości w życiu zwierząt lądowych. Podob- nie gleba, wpływając na roślinność na zlokalizowanych odcinkach biosfery, wywiera pośredni wpływ na zwierzęta uzależnione od roślin. Bezpośrednio i po- średnio działają także fizyczne i chemiczne czynniki środowiska wodnego. [hasła pokrewne: , Rekuperatory, wynajem busów, tablice informacyjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Rekuperatory tablice informacyjne wynajem busów