Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Struktura zatrudnienia w panstwach socjalistycznych,

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Struktura zatrudnienia w państwach socjalistycznych, dla których dane zawiera tablica 23, ukształtowała się, w wyniku for- sownej industrializacji. Z danych tych wynika, że wszystkie europejskie kraje socjalistyczne (oprócz Rumunii oraz iugo- sławii, dla której brak danych) osiągnęły wysoki udział za- “trudntenta w sektorze II. Jest to charakterystyczne dla państw średnio rozwiniętych. NRD i Czechosłowacja osiąg- nęły strukturę zatrudnienia charakterystyczną dla najwyżej gospodarczo rozwiniętych państw współczesnego świata. Ogólną cechą charakteryzującą zatrudnienie w krajach socjalistycznych w Europie jest stosunkowo niskie zatrud- nienie w usługach i nadmierne w rolnictwie (nie dotyczy to jedynie NRD i CSRS). Wszystkie europejskie kraje socjalistyczne osiągnęły dzię- ki procesom uprzemysłowienia wzrost roli przemysłu w two- rżeniu dochodu narodowego. W krajach wymienionych w ta- blicy 23 udział przemysłu i budownictwa w tworzeniu do- chodu narodowego wynosi od 50 -700/0 8. Ocenę różnicy w poziomach rozwoju europejskich i nieeuropejskich krajów j socjalistycznych uniemożliwia brak danych. System socjalistyczny a kraje niesocjalistyczne 3. System socjalistyczny a kraje niesocjalistyczne W świecie niesocjalistycznym szanse zwycięstwa socjalizmu są różne w różnych krajach, zależnie od konkretnych wa- runków społeczno-ekonomicznych. Można jednak wyodręb- nić dwie zasadnicze ~rupy państw, w których szanse zWy- cięstwa socjalizmu kształtują się analogicznie, a podział ten pokrywa się z podziałem na rozwinięte gospodarczo kraje ka- pitalistyczne i kraje rozwijające się. Większe szanse zwycięstwa rewolucji socjalistycznej ist- nieją współcześnte ‘ w krajach rozwijających się. Wynika to z tego, że dla rewolucji socjalistycznej decydujące zna- czenie mają przesłanki społeczno-polityczne, jakkolwiek mu- szą być oczywiście spełnione również przesłanki natury “społeczno-ekonomicznej l. Jeśli w danym kraju istnieje tyl- ko jedna grupa przesłanek, nie stwarza to szans zwycięstwa socjalizmu. W grupie krajów rozwijających się stopień rozwoj wiel- kiej produkcji przemysłowej, jej koncentracja oraz związa- ny z tym stopień uspołecznienia jest z reguły bardzo słaby. [więcej w: , deska elewacyjna, tablice informacyjne, fasady aluminiowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska elewacyjna fasady aluminiowe tablice informacyjne