Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Substancje te wiec musza byc

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Substancje te więc muszą być transportowane do miejsc kształtowania sie organów, a mechanłzm ich działania jest znowu wynikiem uprzedniego zróżnicowania rozwijających się komórek. 4. Starzenie się i ŚmierĆ (40) Z poprzednich rozważań wynika, że wzajemny wpływ komórek i tka nek, określany jako korelacja, jest istotnym czynnikiem rozwoju i kształtowania się organizmu wielokomórkowego; stan naszej wiedzy pozwala tylko w bardzo rzadkich przypadkach na bliższe określenie istoty tej korelacji. P o lary zacia komór ki, w y mian a substan cj i pok armowych i cz ynników wzrostowy ch to ważne momenty regulujące skomplikowane stosunki zachodzące pomiędzy ko mórkami. Korelacje te ujawniają się często w przyspieszeniu, a czasem zahamowaniu rozwoju. Szczególnie te ostatnie zjawiska wyjaśnia]ą nam wpływ wywierany na dł u g o ść ż y cia rośliny przez wzaj emne związki między komórkami i tkankami. Dlatego też starzenie się organizmu i jego śmierć można uważać za zjawiska korelacyjne. Starzenie się komórki i jej śmierć po pewnym, Ściśle ustalonym okresie życia jest Objawem naturalnyrn. Przyczyny tych zjawisk mogą być bardzo rozmaite. Nawet roztwory koloidalne substancji nieorganicznych „starzeją się”. Zjawisko to polega na zwiększaniu się Starzenie się i :śmierĆ skłonności Cząstek koloidów: do skupiania i wytrącania się miarę Lipływu czasu. Być może, Że przebiegające stale ŃieÓędrłe. do życia prccesy wydzielania przez komórki końcowych produktów przemiany materii nie zaa,vsze są zupełne. Prowadzi to do stopniowego nagromadzania się w niei „baăstu metabolitów”, małącego oczywiście szkodlilvvy wp:yw na mikrostrukturę plazmy, jeżeli nie jest on jakiś spdsób: rilwe16Wany. Zwykle obserwujemy jednak, że nawet podczas normalnego wzrostu, rozwoju li różnicowania się pewne komórki zamierają przedwcześnie; w takich przypadkach dopiero xr)artwa k-nmór_ka może spełniać N.r organizmie właściwe funkcje. Zjawiskom takim podlegają komórki różnicujące się na naczynia, włókna sklerenchymatyczne, komórki kamienne, komórki korka itd. [hasła pokrewne: , deska elewacyjna, blaty granitowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe deska elewacyjna Ogrzewanie podłogowe