Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Substancje wzrostowe stosuje sie w

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Substancje wzrostowe stosuje się w praktyce ogrodniczej przy rozmnażaniu roślin przez sadzonki. W celu uzyskania korzeni na odciętych częściach pędu nakłada sie pastę z substancjami wn•ostowymi lub się końce sadzonek do roztworów tych substancji; zabieg ten daje dobre wyniki przy rozmnażaniu wegetatywnym roślin, których sadzonki trudno sie zakorzeniają, stosuje się go na szeroką skalę przy sadzonkowaniu kakaowca (34). Jednak jest wątpliwe, czy można w tych przypadkach mówić o specyficznym organotwórczyrn działaniu substancji wzrostowych typu auksyn. Być może, działają one tylko niespecyficznie, pobudzając protoplazmę komórek do podziałów, w rezultacie których — podobnie jak przy regeneracji — dzięki specyficznym pro— cesom różnicowania tworzą się odpowiednie organy. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, Że do ich wzrostu potrzebne Są substancje wzrostowe. Mimo iż OWO działanie „organotwórcze” tych związków jest uderzające i ma duże znaczenie praktyczne, dostarcza jednak niewielu danych dla wyjaśnienia zagadnień rozwojowych. Najbardziej przekonywające dowody istnienia substancji organotwórczych i kształtotwórczych otrzymano w doświadczeniach z glonem Acetabularia (ryc. 399). Jest to organizm jednokomórkowy, jednojądrowy, długości kilku centymetrów, o parasolowatym kształcie. Przez zeszczepienie różnych części odmiennych gatunków Acetabu[aria można wykazać, że jądro wydziela do plazmy substancje gromadzące się w określonych miejscach komórki. Substancje te zależnie od stężenia, pobudžają plazmę do wykształcania parasolowatych organów rozmnażania o ściśle określonym kształcie. Jest on zalezny od czynników dziedzicznych, zlokalizowanych w j ą d rze kom órkow y m. Jądro jednego gatunku, wnoszące do plazmy drugiego gatunku właściwe mu czynniki uzależnione od genomu, indukuje tworzenie się organów rozmnażania o kształtach odpowiadających jego cechom gatunkowym. Doświadczenia te pozwalają wniknąć głębiej w istotę wzajemnych związków pomiędzy ją- drem a plazmą. W doświadczeniach nad fotoperio- dyzmem roślin wyższych (s. 392) stwier- dzono również istnienie hipotetycznych substancji transportowanych w roślinie i modyfikujących kształt rozwijającego się organu, np. długość międzywęźli lub kształt i stopień gruboszowatości liści. [patrz też: , osuszacze powietrza, łóżka drewniane, kurs prawa jazdy Lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kurs prawa jazdy Lublin osuszacze powietrza łóżka drewniane