Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

System ten okazal sie zawodny,

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

System ten okazał się zawodny, bodź- ce przeradzały się w antybodźce – pojawiły się tendencje do zaniżania planu, ustalania takich planów, które łatwo można wykonać i przekroczyć. Premia nie odzwierciedlała więc rze- czywistych wysiłków związanych z realizacją planu. Stosowanie jako miernika zarówno produkcji globalnej, jak i produkcji czystej ma swoiste wady. Maksymalizowanie wskaźnika produkcji globalnej skłania do nadmiernego rozbu- dowywania kooperacji, podejmowania produkcji droższych asortymentów wyrobu, zużywania droższych surowców i ma- teriałów, co jest sprzeczne z zasadą oszczędności w gospoda- . rowaniu. Wskaźnik produkcji czystej natomiast odstręcza od kooperacji, przeszkadza w specjalizacji ‘produkcji, nie pobu- dza do wprowadzania postępu technicznego, faworyzuje uży- cie siły roboczej, nakłania do rozluźnienia norm pracy itd. W wyniku tych doświadczeń pojawiły się koncepcje suge- rujące wiązanie bodźców nie ze wskaźnikami planu, .lecz z dy- namiką produkcji, przy czym premia nie jest wyróżnieniem za przekroczenie planu, lecz wiąże się z ogólnym postępem w gospodarowaniu . Proponuje się więc zrezygnowanie z bodźców szczegóło- wych (wyspecjalizowanych) na rzecz bodźca syntetycznego, np. miernika w postaci zysku lub rentowności. Koncepcja ta nastręcza wiele trudności teoretycznych związanych z inter- pretacją kategorii zysku czy rentowności, a także trudności praktyczne. Na przykład zysk może być dogodnym miernikiem prze- biegu realizacji planu, ponieważ jest wynikiem obniżki kosztów produkcji niezależnie od jej skali oraz wynikiem wzrostu produkcji. W ten sposób zysk daje wyraz nie tylko efektywności pracy żywej, ale również jest miarą racjonal-. ności: wykorzystania zasobów materialnych przedsiębiorstwa. W praktyce jednak przy stosowaniu danego miernika powstają pewne wątpliwości dotyczące kwestii .poprawnoś- ci rachunku ekonorniqznego i właściwego układu cen. Gdy rachunek nie jest poprawny, a układ cen nieodpowiedni, de- cyzje mikroekonomiczne mogą być sprzeczne z ogólnymi ce- Iami gospodarki narodowej. [przypisy: , hala namiotowa, wyposażenie wnętrz, parapety granitowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hala namiotowa parapety granitowe wyposażenie wnętrz