Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Szybki rozwój nauki i techniki

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Szybki rozwój nauki i techniki stwarza rolnictwu olbrzy- mie możliwości zwiększanią produkcji w oparciu o stałe po- lepszanie się wyposażenia w coraz nowocześnieisze środki produkcji zarówno pochodzenia rolniczego, jak i przemysło- wego. Udział środków wytwarzanych przez przemysł wzra- stać musi jednak znacznie szybciej. Na czoło środków produkcji dynamizujących produkcję rolną wysuwają się nawozy sztuczne, środki ochrony roślin inowoczesne mieszanki pasz treściwych dla zwierząt, zawie- rające niezbędne dodatki witamin, mikroelementów, synte- tycznych aminokwasów itp. W oparciu o rosnące dostawy środków produkcji z przemysłu rolnictwo może zwiększać produkcję roślinną, a w ślad. za nią również i zwierzęcą, gwarantującą wzrost podaży żywności na rynku oraz docho- dów rolników, co.z kolei stwarza możliwość finansowania re- produkcji rozszerzonej w samym rolnictwie. Najważniejszą gałęzią przemysłu, która warunkuje skalę i tempo. reprodukcji rozszerzonej w rolnictwie, jest przemysł chemiczny. W większości krajów socjalistycznych wydatne przyspieszenie rozwoju przemysłu chemicznego nastąpiło do- piero w latach sześćdziesiątych, a najwyższe tempo wzrostu produkcji nawozów sztucznych osiągnięto w latach 1966- 197•5. Dotyczy to też Polski (por. tabl. 18). Oprócz nawozów sztucznych i wapna nawozowego istotną rolę we wzroście produkcji roślinnej odgrywa racjonalne stosowanie środków niszczących choroby i szkodniki roślin Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji oraz chwasty. Zmniejszają one straty w zbiorach od kilku do kilkunastu procent, a jeśli chodzi o herbicydy, to jednocześ- nie oszczędzają pracę przy pielęgnacji roślin. Obok środków produkcji pochodzenia przemysłowego po- ważną rolę w podnoszeniu produkcji rolniczej odgrywają no- woczesne środki produkcji wytwarzane w samym rolnictwie. Chodzi tu o kwalifikowane nasiona nowych, wysoko wydaj- nych odmian zbóż, roślin oleistych, pastewnych i okopowych oraz sadzeniaki nowych odmian ziemniaków. [patrz też: , wynajem samochodów, ochrona mienia, Ogrzewanie podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ochrona mienia Ogrzewanie podłogowe wynajem samochodów