Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Tak wiec polityka cen na

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Tak więc polityka cen na produkty rolne jest jednym z poważnych instrumentów, który może i powinien być wy- korzystywany do wielu celów, a przede wszystkim do pla- nowego kierowania wzrostem produkcji rolnej; optymalne- go wykorzystania ziemi, środków produkcji i siły roboczej, intensyfikacji i modernizacji rolnictwa oraz kształtowania struktury produkcji i oddziaływania na równowagę rynku. W wyniku zwycięstwa rewolucji socjalistycznej w niektó- rych krajach Europy I AZJI (a takze na Kuble) oraz lstme- nia socjalistycznych tendencji w rozwoju spółeczno- micznym niektórych krajów “trzeciego świata”, powstały obiektywne przesłanki tworzenia się nowego typu więzi eko- nomicznych i stosunków politycznych między państwami. Podstawą kształtowanla się nowego typu stosunków mię- dzynarodowych są socjalistyczne stosunki społeczne istnieją- ce we wszystkich krajach omawianej grupy, a powstawaniu nowego typu więzi ekonomicznych sprzyjają poza tym takie czynniki, jak wspólne cele społeczne i ekonomiczne, wspólny interes oraz idea międzynarodowej solidarności państw budujących socjalizm. Rozwój nowego typu więzi ekonomicz- nych i politycznych między państwami budującymi. ustr6j sprawiedliwości społecznej doprowadził do ukształtowania się światowego systemu socjalistycznego .System ten to politycz- ny związek suwerennych państw, których narody idą wsp6l- ną drogą budowy socjalizmu i komunizmu. Do II wojny światowej istniały dwa państwa socjalistycz- ne: ZSRR oraz Mongolska Republika Ludowa l: Rola gos- podarcza systemu socjalistycznego była wówczas niewielka. Jeżeli mierzyć- tę rolę udziałem w produkcji przemysłowej świata przyjętej za 100 wynosił on w 1937 r. około -10%. GOSPODARKA SOCJALISTYCZNA W SVSTEMIE GOSPODARKI SWIATOWEJ l. Wzrost roli systemu socjalistycznego w gospodarce światowej W 1940 r. udział obu tych państw socjalistycznych w terytorium świata wynosił 170/0, a w liczbie ludności około 900. Po II wojnie światowej system socjalistyczny poprawił swoją pozycję pod każdym, względem: terytorialnym, lud- nościowym i gospodarczym. Udział krajów socjalistycznych w terytorium i ludności świata ilustruje tablica 21. [więcej w: , mycie okien, Firmy kurierskie, panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Firmy kurierskie mycie okien panele podłogowe