Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Teoria bodzców przedstawia polityce gospodarczej

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2018

Teoria bodźców przedstawia polityce gospodarczej różne możliwe rozwiązania. Wyborem określonych rozwiązań zaj- muje się polityka gospodarcza. Wybór ten powinien być opar- ty na znajomości konstrukcji bodźców oraz warunków ich zastosowania. W praktyce mamy do czynienia z wykorzystaniem wielu grup i form bodźców. Gdy ich dobór jest przypadkowy lub dowolny, nie stanowią OnE spójnego systemu bodźców eko- nomicznych. Z systemem bodźców ekonomicznych mamy do czynienia wówczas, gdy spełniony jest warunek skutecz- ności ich działania w osiąganiu celów polityki gospodarczej. Dlatego stosowane bodźce powinny być stałym przedmiotem zainteresowania polityki gospodarczej i nauki. Elementy bier- ne lub negatywne względem celów gospodarczych powinny być eliminowane z zespołu bodźców. Jak wiemy, ludzie w swoim postępowaniu, a więc i w działalności gospodarczej kierują się motywami nie tylko ekonomicznymi, ale również pozaekonomicznymi. Dlatego bodźce materialne nie mogą być jedynym sposobem skłania- nia ludzi do solidnej i bardziej wydajnej pracy. Skutecz- ne kierowanie ludźmi w społecznym procesie gospodarowa- nia wymaga zharmonizowania bodźców materialnych z bodźcami moralnymi. Zadowolenie z wykonywanej pracy, szacunek społeczny do wykonywanego zawodu i inne formy moralnej satysfakcji są istotnymi pobudkami wzmacniają- cymi wolę dobrej roboty i aktywność w pracy. MIEJSCE ROLNICTW A W SYSTEMIE SOCJALISTYCZNEJ REPRODUKCJI SPOŁECZNEJ 1. Zadania rolnictwa w początkach uprzemysłowienia W początkowej fazie rozwoju gospodarkę większości krajów socjalistycznych cechował znaczny udział rolnictwa w struk- turze zatrudnienia i w wytwarzaniu dochodu narodowego, a w wielu z nich również w eksporcie. Reforma rolna likwidowała wprawdzie wyzysk chłopów . przez obszarników, ale nie .od razu zapewniła szybki rozwój rolnictwa. Setki tysięcy upełnorolnionych i nowo utworzo- nych gospodarstw chłopskich zwiększyło jednak swój poten- cjał produkcyjny, mogło lepiej wykorzystać posiadane zaso- by siły roboczej i zwiększyć produkcję. [patrz też: , wyposażenie biur, sprzątanie poznań, przydomowe oczyszczalnie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przydomowe oczyszczalnie sprzątanie poznań wyposażenie biur