Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Termiczne warunki rozrodu Wspominalismy lUZ,

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Termiczne warunki rozrodu Wspominaliśmy lUZ, że jednym z ważnych zadań ekologicznych w stosunku do zwierząt jest określenie granic termicznych rozrodu, często znacznie różnią- cych się i zazwyczaj ciaśniejszych od granic termłez- nych życia wegetacyjnego. Zagadnienie “zwierzę l Je-• go środowisko” mieści w •sobie inne, niby węższe a jednak szczególnej doniosłości: “z w i e r z ę . i j e g o ś r o d o w i s k o p r z y r o d n i c z e”. Rozród i wczesny rozwój ryby odbywają w okre- ślonych, niekiedy dosyć wąskich granicach tempera- tury. Nasz szprot bałtycki trze się w granicach od 8 do 11°, choć poza okresem rozrodu żyje w wodach o temperaturze od 0° do kilkunastu. Śledź rasy wio- sennej odbywa tarło w temperaturze średnio. 6-10°, jesiennej przy 13-14°, jednak obie te rasy wytrzy- mują skalę rozleglejszą poza okresem rozrodu. Dobi- jak Ammodytes lanceolatus trze się przy Helu w tem- peraturze około 13°, a A. tobianus na tych samych tarliskach, ale już’ w innej porze i przy 18-19° Dorsz bałtycki rozradza się w wodach głębokich przy 4-5°, podczas gdy rozpiętość termiczną jego życia indywidualnego uważają -2 do + 6°. Odnośnie pta- ków wiemy, że gęś domowa przeniesiona do strefy gorącej żyć tam wprawdzie może, ale nie rozmnaża się, bowiem temperatura zbyt wysoka wyklucza roz- ród tego ptaka, pochodzącego z północy. Podobne fakty zmusiły badaczy (Ekman) do wyróż- nienia propagacyjnej, rozrodczej stenotermii względnie eurytermii od wegetacyjnej. Ponieważ rozród jest funkcją, która decyduje o trwałym z~domowieniu się zwierzęcia w danym rejonie czy ~dlisku, wynika stąd doniosłe znaczenie badań nad ściśle rozumianą ekologią rozrodu. Termika wpływając na tempo przemiany materii odgrywa przy tym rolę zasadniczą Ścisłe przestrzeganie sezonowości rozrodu w naszych umiarkowanych strefach świadczy najwidoczniej o ste- notermiczności rozrodczej gatunku. [patrz też: , beton dekoracyjny, podnośniki towarowe, Rekuperatory ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton dekoracyjny podnośniki towarowe Rekuperatory