Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Uwzgledniajac rozmaitosc ladowych typów biolo-

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Uwzględniając rozmaitość lądowych typów biolo- gicznych i skomplikowane stosunki łączące je z oto- czeniem H, Osborn, w odniesieniu do ssaków, zapropo- nował przejrzysty podział wychodzący od pionowych stref ekologicznych, w oparciu o sposoby lokomocji. 1. Strefa powietrzna (typy latające) 2. powietrzno-drzewna (lot spadochronowy, ślizgowy) 3. drzewna (typy łażące, biegające o ch wy t- nych odnóżach, czepiające się) 4. drzew_no-naziemna (typy chodzące i łażące) naziemna (chód powolny, bieg szybki, ska- kanie) 5. naziemno-podziemna’ (typy biegające po powierzchni, ryjące pod ziemią) 6. podziemna (typy wijące się i ryjące) 7. lądowo-wodna (typy ziemnowodne albo amfibiotyczne). W podziale tym dwie pierwsze kategorie odpowia- dają naszym volant pozostałe – ambulant. Kategoria l ą d o w o – w o d n a, łączy typy, które uosabiają przystosowanie form lądowych do środowis- ka wodnego, o charakterze przejściowym, co nie poz- wala zdecydowanie zaliczyć ich do ‘jednego, względnie drugiego z zasadniczych dwóch środowisk: wody i lą- du. Świadczy o względności i tego, najlepszego z ist- niejących, podziału ekologicznego. Do wyróżnionych poprzednio kategorii form (na- ziemnych, podziemnych, nadrzewnych i powietrznych) DO wtórnie należały także wymarłe ryboksztaltne gady – Ichtiozaury. należy zatem dołączyć jeszcze lądowo-wodne, repre- zentowane przez ssaki nadwodne, ptaki wodne i bło- tne, płazy, owady lądowe o rozwoju wodnym, z któ- rymi bliżej zapoznamy się przy omawianiu zespołów życia na mokradłach i pobrzeżach wód śródlądowych i morskich, w rozdziale o formacjach lądowych. Dalszym etapem przystosowania się zwierząt lądo- wych do życia wodnego są już omówione typy wtórnie wodne, reprezentowane przez wieloryby, delfiny, sy- reny, płucodyszne ślimaki słodkowodne i owady wodne w większym stopniu niż lądowo-wodne związane ze środowiskiem płynnym; razem z pierwotnie wodnymi tworzą świat zwierząt wodnych, hydrobiontów. Z wy-. marłych do grupy wtórnie wodnych należały rybo- kształtne gady – ichtiozaury. [patrz też: , domy ekologiczne, Ogród i Działka, kontenery na gruz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy ekologiczne kontenery na gruz Ogród i Działka