Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W drugiej grupie zasadniczej zwierzat

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

W drugiej grupie zasadniczej zwierząt stałociepl- nych,• temperatura ciała podlega nieznacznym oscyla- cjom, wynosząc u ssaków 37-39°, u ptaków nieco wyższa i zależnie od gatunku różna, mieści się w gra- nicach 40-44°. Oscyluje nieco bardziej u najniższych przedstawicieli ssaków, np. k?lczatki od 26-34°. Wskazywałoby to, że właściwość termoregulacji wy- twarzała się stopniowo, pewne w związku z przy- stosowywaniem się do zmian klimatycznych, w szcze- gólności do oziębiania się klimatu w biegu ewolucji obu najwyższych klas kręgowców. W obronie przed utratą własnego ciepła ptaszek “nastrosza się”, gromadzi więcej powietrza między piórkami. Według Huxłeya. wyzwala w organizmie środki obronne, zmierzające ku utrzymaniu optymalnej ciepłoty wewnętrznej. W alkę z zimnem podejmuje organizm na drodze aktywnej przez wzmożenie tempa przemiany materii, skurcz naczyń powierzchniowych, rzez intensywność ruchów, większe zapotrzebowanie tlenowe itp., a na drodze biernej przez nabyte, w biegu ewolucji, uwło- sienie względnie upierzenie, przeciwdziałające nad- miernemu promieniowaniu ciepła, izolujące organiżrn od środowiska warstwą powietrza suchego. Ptaszek zimą, zwłaszcza mały, “nastrosza się”, przybiera kształt bardziej kulisty, gromadzi więcej suchego powietrza w piórkach. Jego futerko staje się nie tylko’ gęściejsze’ zimą niż latem, ale także inaczej jest “noszone”, bo otula. ciało nastroszonymi piórkami. Obserwując, z mieszkania wygląd wróbli na podwórzu zimą, możemy wnosić o większym lub mniejszym mrozie (“barometr” ptasi). Do walki z gorącem u ssa- ków służą gruczoły potowe, które wytwarzając paru- jącą . na powietrzu płynną wydalinę, wydatnie sprzy- jają obniżaniu ciepłoty ciała. Z punktu widzenia – w szczególności nas inte- resującego tutaj – stosunku zwierzęcia do jego oto- czenia, rzeczą ciekawą jest poznanie, czym obie te grupy fizjologiczne zwierząt różnią się w walce o byt. Czy wyzwolone w pewnym stopniu od wpływów temperatury zewnętrznej zwierzęta stałocieplne isto- tnie okazują się organizmami wyższymi nad nie po- siadającymi własnej termoregulacji? [więcej w: , Serwis Klimatyzacji, piec do sauny, drzwi stalowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi stalowe piec do sauny Serwis Klimatyzacji