Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W ekologicznym ujeciu zwierze jest

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

W ekologicznym ujęciu zwierzę jest zawsze rozpa- trywane jako ż yj ą c e i w c a łoś c i. Pod tym wzglę- dem od razu dostrzegamy zasadnicze różnice między morfologicznymi i fizjologicznymi punktami wi- dzenia, które także mogą i powinny uwzględniać wpływy środowiska. Ale budowę zwierzęcia można studiować, a nawet najczęściej badać na martwych zwierzętach. Fizjologię natomiast, analizującą poszcze- gólne czynności życiowe, sprowadzającą je w zasadzie do zjawisk fizykochemicznych, nie obowiązuje wcale całościowy punkt widzenia, który jest podstawowy w ekologicznym patrzeniu na zwierzę. Ekologia inte- resuje się nie tyle czym zwierzę jest, ani jego budową i funkcjonowaniem wewnętrznym, ale co robi w swym domu, w swoim środowisku, jak żyje na zewnątrz. Środowisko normalne, od którego życie zwierząt zależy, jest pojęciem złożonym, na które. składają się fizykochemiczne warunki, a więc klimat z atmo- sferą i podłoże na lądzie, względnie fizyczne i che- miczne właściwości środowiska wodnego, a także i inne organizmy, z którymi w taki czy inny sposób styka się zwierzę, które są mu konieczne jako nie- zbędne warunki bytu. Stąd podział środowiska zwie- rząt na czynniki fizycznej natury (abiotyczne) i na inne organizmy (czynniki biotyczne). Ponieważ tak czynniki fizyczne, jak i organizmy nie występują w naturze odizolowane, lecz tworzą wza- jemnie przeplatające się zespolenia, gdzie rozgrywa się życie każdego poszczególnego zwierzęcia, zatrą- camy już o całość innej kategorii, o kompleks, utwo- rzony z naturalnego skupienia współbytujących na danej przestrzeni organizmów, gdzie każdy poszcze- gólny stanowi część składową. większej całości. Takie jednogatunkowe kompleksy; ugrupowania naturalne organizmów nazywamy populacjami, a wielogatunko- we – zespołami życia. [przypisy: , drzwi zewnętrzne, cegła na ścianę, drabiny krause ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cegła na ścianę drabiny krause drzwi zewnętrzne