Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W kazdym razie reguluje rozsiedlenie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W każdym razie reguluje rozsiedlenie gatunków w przejściowych, i zależnie od sezonu, różnych pod ‘względem termicz- nym wodach Atlantyku borealnego, Morza Półno- cnego i Bałtyku, rekrutujących faunę z elementów północnego i południowego pochodzenia. Załączona tabelka ilustruje okresowość rozrodu dwudziestu gatunków ryb na podstawie kilkuletnich obserwacji przy Helu. Jeżeli ułożymy ryby według. okresów rozrodu, co w zasadzie odpowiada tempe- raturze rozrodu, to taki układ pokrywa się z roz- siedleniem geograficznym. Rozradzające się zimą są przoeważnie arktyczno-borealne, rozradzające się wio- sną i jesienią, a więc nie w okresach ekstremów ter- micznych, są borealne, zaś rozradzające się latem – medyterańsko-borealne, czyli południowe w stosunku do poprzednich. Termiczne warunki rozrodu decydują o rozsiedleniu geograficznym gatunków i sezonowym ich tarle w naszych umiarkowanych wodach, stwa- rzających odpowiednie warunki w różnych porach roku. Przytoczyliśmy dane odnośnie ryb bałtyckich na podstawie konkretnych obserwacji przy Helu, ale można je uogólnić i zastosować na inne poza tempe- raturą czynniki środowiska. Aby dokładnie zrozumieć ekologię zwierzęcia, zwłaszcza zaś jego trwałe zado- mowienie się w danym siedlisku, trzeba poznać przede wszystkim ekologiczne warunki jego rozrodu. Zwierzęta zmiennocieplne i stałocieplne Podział na eurytermy i stenotermy (ciepłolubne i zimnolubne) jest ekologiczny, bo wskazuje na usto- sunkowanie się zwierząt do czynnika zewnętrznego. Nie należy więc go mieszać z zasadniczo innym po- działem na zwierzęta s t a ł o c i e p l n e i z m i e n n o- c i e p l n e, popularnie także nazywane ciepłokrwi- stymi i zimnokrwistymi. Jest to podział raczej fizjologiczny, wskazujący na temperaturę samego zwierzęcia. Stałocieplne są stenotermami, jeżeli chodzi o temperaturę własnego ciała, o ciepłotę w jakiej odbywają się skurcze ich mięśni; przewodnictwo ner- wów, procesy trawienia, przebiegające w środowisku bardzc nieznacznie oscylującym, mimo częstokroć ogromnych różnic zewnętrznych. Stenotermizm fizjo- logiczny nie pokrywa się z ekologicznym – życiem w ciasnych granicach temperatur nie własnego ciała, lecz środowiska otaczającego. [hasła pokrewne: , meble drewniane, blacha trapezowa, wyposażenie biur ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha trapezowa meble drewniane wyposażenie biur