Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W okresie kapitalizmu wolnokonkuren- cyjnego

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

W okresie kapitalizmu wolnokonkuren- cyjnego bezpośrednie oddziaływanie państwa na gospodarkę osłabło. Państwo stało na straży własności kapitalistycznej, ale nie prowadziło działalności inwestycyjnej, kredytowe] itp. Do zakresu aktywnej działalności państwa w tym czasie na- leżała jedynie polityka handlowa (protekcjonizm lub propa- gowanie “wolnego handlu” w zależności od’ pozycji własnego przemysłu i rolnictwa w stosunku do różnych krajów) , oraz rozbudowa infrastruktury niezbędnej dla dalszego rozwoju przemysłu. Państwo budowało zatem drogi, mosty i koleje lub też subwencjonowało spółki prywatne podejmujące in- westycje w infrastrukturze, aby inwestycje te stały się bar- dziej rentowne dla prywatnego kapitału. W dziedzinie rozwo- ju przemysłu, rolnictwa, handlu wewnętrznego i banków. państwo prowadziło wówczas politykę “nie mieszania się” w życie gospodarcze (polityka leseferyzmu). Równowagę gospo- darczą miał zapewniać mechanizm rynkowy. W miarę rozwoju kapitalizmu koncentracja produkcji i ka- pitału oraz powstawanie monopoli pogłębiły sprzeczności ka- pitalizmu. Państwo musiało włączyć się do tego rozregulo- wanego układu jako amortyzator. Współczesne państwo od- grywa więc w gospodarce o wiele większą rolę. niż kiedykol- wiek przedtem, stosuje przy tym formy nietypowe dla kapi- talizmu – regulowame go- spodarcze itp. Wymaga tego jego rola jako narzędzia służą- cego klasie panującej do ochrony istniejącego sposobu pro- dukcji. Ponieważ podstawowy cel aktywnej ingerencji państwa w ekonomikę jest we wszystkich krajach kapitalistycznych ten sam, dlatego w wielu krajach stosuje się te same podstawowe formy oddziaływania państwa. Do takich podstawowych kie- runków interwencjonizmu państwowego należą: pobudzanie inwestycji prywatnego lcapitalu, rozwój sektora państwowego w gospodarce (zwiększanie inwestycji państwowych), dążenie do stabilizacji rynku pracy, bezpośredńiej formy oddziaływa- nia na popyt konsumpcyjny, eksportu, planowa- nie kierunków rozwoju gospodarczego. [patrz też: , usługi sprzątania, kurs prawa jazdy, wyposażenie łazienki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: usługi sprzątania wyposażenie łazienki kurs prawa jazdy