Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W okresie przejscia od fazy

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W okresie przejścia od fazy szybkiej industrializacji do fazy zrównoważonego wzrostu, oprócz teoretycznych rozwa- żań w sprawie renty gruntowej, zapoczątkowano w• wielu krajach socja:listycznych praktyczne próby jej wykorzysta- nia w polityce gospodarczej. W Polsce dokonuje się transferu renty różniczkowej za pośrednictwem Zjednoczeń PGR z przedsiębiorstw mających bardzo dobre gleby i wysokie wy- posażenie techniczne do przedsiębiorstw produkujących w niekorzystnych warunkach glebowych i niedoinwestowanych. Jest to więc redystrybucja zarówno renty różniczkowej I, jak W Polsce okres ten zapoczątkowany został na przełomie lat sześćdziesiątych, a w pełni rozwinięty w 1971 r. w formie polityki rol- nej, która wprowadziła korzystniejsze dla rozwoju rolnictwa warunki ekonomiczne, wyższe ceny produktów rolnych, zniesienie dostaw obo- wiązkowych itd. Warunki produkcji a koszty i ceny w rolnictwie przy danym układzie cen na produkty rolne wewnątrz państwowego sektora rolnictwa. W żadnym kraju socjalistycznym, jak dotychczas, nie uwzględniono w pełni w praktyce faktu istnienia renty absolutnej w rolnictwie. Tylko w NRD, Polsce i Czechosło- wacji wprowadzono wysokie ceny ziemi na cele budowlane i inne nierolnicze w dążeniu do ograniczenia zajmowania cennych rolniczo ziem na inne potrzeby. Niezależnie od pra- gmatycznych celów, jakie spełnia cena działek budowlanych czy górniczych, wprowadzenie jej oznacza uznanie obiek- tywnego faktu istnienia renty gruntowej absolutnej w go- spodarce socjalistycznej i wykorzystanie tej kategorii eko- nomicznej w celu doskonalenia mechanizmu działania go- spodarczego systemu socjalistycznego. Uznanie kategorii renty gruntowej i wprowadzenie jej jako ogniwa rachunku ekonomicznego w socjalistycznym systemie gospodarki rolnej oznacza jednak, że ma ona od- mienną treść ekonomiczną niż w kapitalizmie. Społeczna własność i użytkowanie ziemi przesądzają o niemożliwości występowania renty gruntowej jako kategorii wyzysku. Mo- że ona natomiast występować i być wykorzystywana jako kategoria podziału części produkcji czystej przedsiębiorstw i gromadzenia części produktu dodatkowego w rękach pań- stwa na podstawie gospodarczego kryterium, jakim jest wy- dzielenie określonego obszaru ziemi do użytkowania przez dane przedsiębiorstwo (kolektyw pracowników). [podobne: , hurtownia elektryczna, Gotowe projekty domów, materiały budowlane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Gotowe projekty domów hurtownia elektryczna materiały budowlane