Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W pierwszych dwudziestu latach rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

W pierwszych dwudziestu latach rozwoju gospodarki so- cjalistycznej w Polsce przeszło ze wsi do pracy poza rolnic- twern ponad 4 mln osób, z czego blisko połowa mieszkała w dalszym ciągu na wsi. Było to istotnym czynnikiem ułat- wiającym i przyspieszającym uprzemysłowienie i rozwój gos- podarczy naszego kraju. Podkreślenie tego ma istotne zna- czenie, gdyż w XIX i na początku XX wieku blisko 5 mln Polaków, głównie mieszkańców wsi, musiało emigrować Z kraju z powodu braku pracy. Największa ich część trafiła do USA, gdzie jako ludzie dorośli i w pełni zdolni do pracy przyczyniali się do rozwoju gospodarczego obcego kraju, a poniesione na ich wychowanie koszty ułatwiały i przyspie- szały gromadzenie wartości dodatkowej przez kapitał ame- rykański. W wielu krajach socjalistycznych w okresie uprzemysło- wienia zadaniem rolnictwa było nie tylko zapewnienie żyw- ności na potrzeby rynku wewnętrznego, lecz również pro- dukcja na eksport, w celu zdobycia środków koniecznych na zakup maszyn i wyposażenia technicznego dla szybko roz- budowującego się przemysłu. Skala i znaczenie eksportu pro- duktów pochodzenia rolniczego w pierwszej fazie uprzemy- słowienia w poszczególnych krajach socjalistycznych były różne i zależały głównie od ich struktury gospodarczej i po- ziomu rolnictwa. Kraje uprzemysłowiorie, takie jak NRD czy Czechosłowacja, były importerami żywności, natomiast po- zostałe w mniejszym lub większym zakresie eksportowały produkty pochodzenia rolniczego. Eksport obejmował głów- nie produkty pochodzenia zwierzęcego oraz cukier, warzy- wa, nasiona i owoce. Jednocześnie importowano dość znaczne ilości produktów roślinnych, a zwłaszcza zbóż i pasz. Znaczny udział rolnictwa i wsi w kosztach uprzemysło- wienia w pierwszej fazie jego rozwoju ograniczał jednak możliwość reprodukcji rozszerzonej w samym rolnictwie, ograniczał jego własną dynamikę i na dłuższą metę groził zahamowaniem jego l”OZWOju. W rezultacie nastąpiło zach- wianie równowagi między wzrostem popytu na produkty rolne a tempem wzrostu produkcji i podaży artykułów żyw- nościowych. [więcej w: , telewizja przemysłowa, sprzątanie poznań, płyta warstwowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: płyta warstwowa sprzątanie poznań telewizja przemysłowa