Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W pierwszym przypadku place powinny

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

W pierwszym przypadku płace powinny pobudzać do wysiłku, intensywności pracy (akord, systemy premiowe). W .drugim jest to zbędne, ponieważ natężenie pracy narzuca bieg taśmy produkcyjnej. Podobnie przy pro- dukcji zautomatyzowane]; gdzie przebieg procesu produkcyj- nego regulują serwomechaniżmy, nie ma potrzeby wzmaga- nia intensywności pracy, za pomocą systemu płac. Byłoby to nawet szkodliwe. Przedstawionymi wyżej kryteriami operuje się wewnątrz przedsiębiorstw i gałęzi. Ponieważ jednak gałąź przemysłu czy przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonych warunkach zewnętrznych, trzeba je również uwzględniać, obok czynni- ków wewnętrznych, przy wyborze systemów płac. Do tego rodzaju czynników zewnętrznych należy zaliczyć przede wszystkim cele i metody realizacji w ramach gałęzi planów wynikających z wieloletnich planów gospodarki narodowej. Jeżeli np. plan zakłada oszczędność pracy uprzedmiotowio- nej, należy stosować takie systemy płac, które będą współ- działały z innymi przedsięwzięciami w wykonaniu tego zada- nia. Innym czynnikiem zewnętrznym, który należy uwzględ- niać przy wyborze systemów płac, jest .sytuacja na rynku. Gdy popyt przewyższa podaż (występuje tzw. rynek produ- Centa), głównym zadaniem danej gałęzi jest dostarczenie większej ilości produktów. Wówczas w większości przypad- ków należy stosować systemy płac pomagające w wykonaniu tego zadania. Gdy rynek jest nasycony, wzrasta znaczenie różnorodności rodzajów i jakości danego dobra i trzeba wów- czas zastosować systemy płac odpowiadające tym warunkom. Znaczenie wyboru odpowiednich systemów płac jest nieba- gatelne, gdyż właśnie za pośrednictwem polityki płac docie- rają do bezpośrednich wytwórców cele i metody realizacji za- dań ogólnogospodarczych, Jeżeli tego typu powiązania za- wiodą, cele te stają się tylko hasłami. [hasła pokrewne: , beton dekoracyjny, kolektory słoneczne, tworzywa sztuczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton dekoracyjny kolektory słoneczne tworzywa sztuczne