Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W Polsce, Zwiazku Radzieckim i

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

W Polsce, Związku Radzieckim i NRD poważny wysiłek gospodarczy trzeba było skierować na likwidację zniszczeń wojennych i odbudowę kraju. Dlatego okres odbudowy i pierwsza faza uprzemysłowienia oznaczały konieczność wy- tężonej pracy, dużej dyscypliny społecznej przy skromnej stopie życiowej. Cały wysiłek kierowano na budowę i rozbudowę tych ga- łęzi przemysłu, które szybko zwiększały potencjał ekono- miczny kraju, pozwalały na rozszerzanie wykorzystania i przerób surowców i tworzyły na dalszą metę fundament dla rozwoju innych gałęzi przemysłu i rolnictwa. Ograniczone rozmiary produkcji przemysłowej i duże zna- Udział rolnictwa czenie rolnictwa w gospodarce większości krajów socjalistycznych na początku ich rozwoju oznaczały, że akumulacja re- alizowana w przemyśle, mimo ograniczonego tempa wzrostu płac i stopy życiowej robotników i innych grup ludności nie- rolniczej, nie wystarczała, aby udźwignąć ciężar kosztów in- dustrializacji. Nie byłoby to zresztą słuszne, gdyż uprzemy- słowienie dawało również nowe miejsca pracy dla znacznej części ludności ze wsi i stwarzało podstawy przyspieszenia rozwoju rolnictwa. Wynikła stąd konieczność udziału wsi i rolnictwa w kosz- tach uprzemysłowienia. Regulowanie podziału produkcji czystej tworzonej w rolnictwie, opierającym się głównie na indywidualnych gospodarstwach, na część konsumowaną i akumulowaną nie było możliwe na podstawie określenia po- ziomu’ i tempa wzrostu płac roboczych. Dochody wsi realizo- wane były bowiem głównie przez rynek, na którym rolnik sprzedawał produkty swej pracy i sam decydował o sposobie wykorzystania swych dochodów. Skala udziału rolnictwa w tworzeniu i gromadzeniu ogól- nonarodowego funduszu akumulacji była różna w poszcze- gólnych krajach i zależała od udziału rolnictwa w strukturze gospodarki narodowej, jego poziomu produkcji i wydajności pracy oraz od skali udziału dostaw obowiązkowych w pro- dukcji towarowej rolnictwa. Innym poważnym świadczeniem Przepływ wsi i rolnictwa na rzecz reprodukcji rozszerzonej w przemyś- le było dostarczanie przemysłowi siły roboczej, której repro- dukcja rozszerzona odbywała się na wsi. [podobne: , tablice informacyjne, bramy garażowe, skoki spadochronowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe skoki spadochronowe tablice informacyjne