Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W powyzszych przykladach nietrudno dostrzec

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

W powyższych przykładach nietrudno dostrzec p r z y s t o s o w a n i e b i o c h e m i c z n e organizmu zwierzęcego do środowiska zewnętrznego .. Widać wy- raźny wpływ środowiska, które stopniowo, jako re- akcję powoduje w organizmie wytwarzanie się różno- rodnych, przeważnie enzymatycznych. przystosowań, . skierowanych W zasadzie ku zabezpieczeniu życia or- ganizmu. Związek biochemiczny stwierdzono również pomię- dzy azotową przemianą materii a typem rozrodu, jaki. kształtował się w biegu ewolucji. ,Przemiana materii charakteryzująca się wydalaniem mocznika (typ ure- oteliczny) wiąże się z żyworództwem ssaków; bowiem zarodki wydalają produkty azotowe do krwi matki. Natomiast wydalanie kwasu moczowego (typ uriko- teliczny) u gadów i ptaków jest w związku z genezą jaja, zaopatrzonego w nie przepuszczającą wody sko- rupę, co ekologicznie uzasadnione jest potrzebą roz- woju zarodka przy bardzo ograniczonym zapasie wody. Nie mniej ciekawe jest stwierdzenie różnic w bie- gu rozwoju indywidualnego wraz ze zmianą środo- wiska z wodnego na lądowe. U płazów wodne stadia rozwoju wydalają amoniak, który od• okresu meta- morfozy przechodzi w mocznik i to najwyraźniej potwierdza fakt przystosowania biochemicznego do zmiany środowiska w biegu rozwoju osobnika. Konsekwencje różnic gęstości obu środowisk Powietrze stwarza warunki ekologiczne zasadniczo inne. niż woda, nie tylko w stosunku do ważnej funkcji oddychania, potrzeby obrony przed paro- waniem, przemiany. materii, zjawisk rozrodu i roz- woju. Wielkie różnice w porównaniu do warunków wodnych wynikają także z różnic gęstości obu śro-. dowisk. Inne są w wodzie i w powietrzu warunki widzenia. Będąc środowiskiem znacznie gęstszym od powietrza, woda wymaga soczewki prawie okrągłej, jaką widzi- my u ryb i. głowonogów. Utrudniając w dużym stopniu przechodzenie promieni słonecznych, absor- bując ich składowe w rozmaitym stopniu zależnie od długości fali, woda stwarza na ogół warunki niezbyt korzystne dla widzenia. [więcej w: , budowa stoisk targowych, hale przemysłowe, fotografia reklamowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowa stoisk targowych fotografia reklamowa hale przemysłowe