Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W rozwoju sektora panstwowego w

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

W rozwoju sektora państwowego w gospodarce krajów wy- soko rozwiniętych po II wojnie światowej uwzględniano, poza wyżej wymienionymi celami; które pozostają nadal aktualne, rozwijanie nowych dziedzin produkcji, bardzo kapitałochłon- nych, lecz mających istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju gospodarki. Są to takie dziedziny, jak badania naukowe, ener- getyka jądrowa, przemysł lotniczy, chemiczny. W tym zakre- – sie różna jestjednak sytuacja w poszczególnych krajach wy- soko rozwiniętych. We Francji lub Włoszech udział państwa w gałęziach nowoczesnych jest znaczny g, w Stanach Zjedno- czonych natomiast własność państwowa nie wychodzi poza infrastrukturę i usługi 10. Zadecydował o tym wysoki stopień monopolizacji gospodarki dokonany zanim rozpoczął się pro- ces interwencjonizmu. Rozwój sektora państwowego w wysoko rozwiniętych kra- jach kapitalistycznych dokonuje się (alternatywnie lub łącz- państwowego nie) przez: l) reinwestycje przedsiębiorstw państwowych już funkcjonujących, 2) zakupywanie przez państwo udziału w spółkach akcyjnych, 3) nacjonalizację niektórych przedsię- biorstw lub całych gałęzi. Pierwsze dwie metody powiększania własności państwowej można uznać za tradycyjne, nowością natomiast jest nacjona- lizacja przeprowadzana przez państwo. Mogłoby się wydawać, że nacjonalizacja jest posunięciem sprzecznym z cha- rakterem stosunków ekonomiczych w kapitalizmie. Charakter jednak nie jest, ponieważ dokonywana jest w interesie właś- cicieli kapitału. Państwo dokonuje najczęściej nacjonalizacji Poza tym państwo jest udziałowcem w wielu’ spółkach mie- szanych w wydobyciu ropy naftowej (34%), w przemyśle maszyno- wym, metalurgicznym. We Włoszech państwo kontroluje produkcję wielu gałęzi gospodarki za pośrednictwem dwóch wielkich holdin- gów – IRI (Instytut Rekonstrukcji Przemysłowej) i ENI (Narodowe Przedsiębiorstwo Węglowodorów). Uczestniczą one w kapitale wielkich przedsiębiorstw i zakładają przedsiębiorstwa państwowe. Dzięki temu IRI kontroluje 77% produkcji surówki żelaza, 45% produkcji stali, 67°/~ wydobycia rudy żelaza, 75% przemysłu ~toczniowego i 90% przed- siębiorstw żeglugowych, ENI natomiast działa w przemyśle węglo- wym (około 95010), gazowym <9’1 o/t), chemicznym i energetyce jądro- wej. ENI i IRI odprowadzają 65% zysków do budżetu państwa. [przypisy: , pompy ciepła, Hale magazynowe, fototapety na wymiar ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fototapety na wymiar Hale magazynowe pompy ciepła