Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W taki sposób mierzy sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

W taki sposób mięrzy się transpirację roślin, zjawisko niezwykłej wagi w ich życiu. Wysuszająca siła powietrza jest zasadni- czym czynnikiem także i• w życiu zwierząt przy opanowywaniu przez nie rożnorodnych siedlisk. Zwie- rzęta miejsc otwartych i najbardziej suchych, np. pająki i osy użyte do doświadczeń okazały się bez porównania więcej odporne na ten czynnik niż bar- dzo szybko w podobnych warunkach umierające sala- mandry oraz inne płazy, i pewne chrząszcze normalnie zamieszkujące wilgotne miejsca w lesie. Zwierzęta z powłokami ciała niekiedy jednakowego typu, lecz pochodzące z siedlisk rozmaitych pod względem wil- gotności, rozmaicie reagowały, stosownie do warun- ków naturalnych. I odwrotnie różne gatunki z jednego siedliska zachowały się podobnie, chociaż śmierć na- stępowała niezupełnie jednocześnie. Doświadczenia te wskazują jak bardzo ważna, selekcjonująca życie zwierząt w naturze jest transpiracyjna siła powietrza, tak przecież odmienna w rozmaitych siedliskach. Wybiera nie tyle pewne typy strukturalne, ile fizjo- logiczne zdolności reagowania na różne stany su- chości i wilgoci. Działa na zachowanie się i obyczaje zwierząt, działa zazwyczaj szybko bezpośrednio, do- tykając zasadniczej przemiany materii zwierzęcia (adjustacje przystosowawcze). W naturze woda oraz para wodna występuje pod trzema głównymi postaciami: jako gruntowa, atmo- sferyczna i w postaci zbiorników na powierzchni lądów. Stąd też nasuwa się potrzeba bardziej dro- biazgowego podziału. Jest więc wskazane, idąc za przykładem ekologów, pojęcie h y g r o f i l ó w ogra- niczyć głównie do tych organizmów, które potrzebują wilgotności podłoża, natomiast wyrozmc ponadto a t m o f i l e jako grupę ekologiczną, wymagającą znacznej wilgotności atmosfery; wreszcie h y d r o f i- I a m i nazywać te, którym do życia konieczna jest obecność .czy sąsiedztwo samych zbiorników wodnych, częstokroć obojętnych wobec wilgotności podłoża lub powietrza, związanych z wodami najczęściej przez pokarm. [więcej w: , Drabiny magazynowe, rusztowania warszawa, domy ekologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy ekologiczne Drabiny magazynowe rusztowania warszawa