Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W tych dwóch krajach daja

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

W tych dwóch krajach dają się za- uważyć tendencje do stosowania najpierw przeobraż~ń tech- nicznych, a później dopiero wprowadzania zmian społecznych form rolnictwa. W wielu krajach socjalistycznych zapoczątkowano wpro- wadzanie przemysłowych technologii do produkcji zwierzę- cej. Jest to jednak możliwe w wielkich wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, utrzymujących np. kilkaset sztuk krów dojnych. kilkadziesiąt tysięcy sztuk trzody chlewnej lub kilkaset tysięcy sztuk drobiu rzeźnego. Dopiero bowiem du- ża skala produkcji pozwala na jej specjalizację, podział pracy i taką organizację, która umożliwia daleko posuniętą mecha- nizację i częściową automatyzację poszczególnych prac. W Polsce najszerzej rozwinęła się oparta na organizacji zbliżonej do przemysłowej produkcja brojlerów, suszu z zie- loriek i okopowych, a częściowo również produkcja mleka, żywca wieprzowego, żywca wołowego i jaj. Formy te rozwi- jają się jedynie w dużych PGR-ach i spółdzielniach produk- cyjnych, Potrzeby i możliwości pełniejszego uprzemysłowie- nia naszego rolnictwa będą również stopniowo narastać w miarę rozwoju całej gospodarki narodowej, zmian struk- tury, zmniejszania się liczby zatrudnionych w rolnictwie i ko- nieczności zwiększania wydajności pracy w rolnictwie w tempie szybszym niż dotychczas. Ogólne zasady technicznej i społecznej przebudowy rolnic- twa w Polsce są podobne jak w innych krajach socjalis- tycznych. Odmienne warunki historyczne, specyficzna struk- tura agrarna, duża gęstość rolniczego zaludnienia w większo- ści rejonów kraju, wysoki przyrost naturalny ludności w pierwszym dwudziestoleciu po rewolucji socjalistycznej i wiele innych czynników przesądziły jednak o powolniejszym tempie przeobrażeń społecznych naszej wsi. Wynika stąd konieczność dostosowania dróg i metod przebudowy rol- nictwa do warunków w Polsce, W latach 1944 – 1956 przeprowadzono na szeroką skalę próbę kolektywizacji naszego rolnictwa, w wyniku której w Polsce utworzono ponad 10 tys. spółdzielni produkcyjnych. [hasła pokrewne: , deska elewacyjna, klimatyzacja warszawa, parapety granitowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska elewacyjna klimatyzacja warszawa parapety granitowe