Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W tym, który ustrój zwyciezy

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2018

W tym, który ustrój zwycięży we współzawodnictwie eko- nomicznym, ostatecznie zadecyduje możliwość zapewnienia wyższej wydajności pracy. W ustroju socjalistycznym rewo- lucyjne przekształcenia stosunków społecznych wyzwalają inicjatywę mas pracujących, a równocześnie socjalistyczne stosunki ekonomiczne stwarzają podatny grunt dla rozwoju rewolucji naukowo-technicznej. Daje to socjalizmowi nie- powtarzalną szansę – zwycięstwa we współzawodnictwie eko- nomicznym. Warunkiem ‘jest jednak pełne wykorzystanie za- let ustroju socjalistycznego do rozwoju nauki i techniki oraz wdrożenia jej osiągnięć do praktyki społecznej. . Przy okazji problemu współzawodnictwa ekonomicznego przyrównuje się zwykle wskaźniki poziomu’ i .dynarmki osiągnięte w państwach socjalistycznych i w wysoko rozwi- niętych gospodarczo krajach kapitalistycznych, Takie podejś- cie jest słuszne, jeśli się weźmie pod uwagę dystans, jaki dzie- li większość państw socjalistycznych od najbardziej rozwi- niętych ekonomicznie państw kapitalistycznych. Do oceny szans we współzawodnictwie systemu socjalistycznego i ka- pitalistycznego kryterium to jest jednak niewystarczające, gdyż trzeba uwzględnić wszystkie państwa obu systemów i przy tym pamiętać, że kraje zaliczane do wysoko rozwinię- tych stanowią w obozie kapitalistycznym mniejszość, Więk- szość ludności świata kapitalistycznego zamieszkuje kraje gospodarczo nierozwinięte. Oczywiście i w światowym systemie socjalistycznym istnieją kraje, które z punktu widzenia osiągniętych dotych- czas wyników gospodarczych (produkcja na jednego miesz- kańca) należy zaliczyć do słabo rozwiniętych gospodarczo. Już jednak z punktu widzenia spożycia zbiorowego, a nie- kiedy i indywidualnego oraz zwłaszcza z punktu widzenia osiągniętego tempa wzrostu produkcji, krajów tych nie moż- na traktować na równi z krajami nierozwiniętymi pozostają- cymi w orbicie wpływów kapitalizmu, Reasumując spróbujemy: ustalić, jakie są najistotniejsze warunki społeczno-ekonomiczne współzawodnictwa ekono- micznego między socjalizmem i kapitalizmem. Inne są przede wszystkim warunki ustrojowe. Socjali- styczne stosunki produkcji zapewniają szybkie tempo wzro- stu gospodarczego dzięki społecznej własności środków pro- dukcji, centralnemu planowaniu ‘gospodarki narodowej i centralnej akumulacji. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, Układanie kostki brukowej Warszawa, fotografia reklamowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dezynsekcja warszawa fotografia reklamowa Układanie kostki brukowej Warszawa