Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W zwiazku z trzema glównymi

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W związku z trzema głównymi sposobami loko- mocji kręgowców nektonicznych – przy pomocy części ogonowej, kończyn, i całego ćiała – wyróż- niamy trzy główne ich typy: wyprężny, wiosłowy i falowy, które jednak w zależności od sposobu życia i kształtu ciała podlegają jeszcze dalszej kategory- zacji. Typ w y prę ż n y można podzielić na wrzeciono- waty i strzałowaty. Pierwszy znamionuje najlepszych pływaków. Jest powszechny u większości ryb pe- lagicznych, śledzia, łososia, makreli, żarłaczy, naj- bardziej hydrodynamiczny, ociekowy, przeciwstawia- jący wodzie naj mniejszy opór. Imituje go człowiek w . torpedach, ślizgowcach, łodziach podwodnych itp. Typ strzałowaty (szczupak, belona) różni się od po- przedniego znacznym wydłużeniem przedniej części ciała, o czym świadczy przesunięcie do tyłu płetw nie- parzystych, grzbietowej i podogonowej. Zapewne powstał w związku z raptownym strzałowatym ru- chem z określonej (u szczupaka “czatującej”) pozycji. Typ w i o s ł o w y jest niewątpliwie mniej dosko- nałym sposobem pływania. Motorem są tu płetwy albo kończyny, przeważnie przednie, opierające się o wodę. Tułów nie jest aktywny i podobnie jak ogon nie wywołuje lokomocji. Taki system stosują żółwie, pingwiny i otarie, Przy czym ostatnie wiosłują płet- wami na przemian, pingwiny natomiast równocześnie. Trzeci typ – f a l o w Y – powstał w związku z wykonywaniem ruchów falistych przez całe ciało, spełniające zatem rolę motoru. U węgorza brzuszne płetwy zanikły całkowicie. Minogi nigdy ich w• ogóle nie miały, tak że na tej podstawie można wyróżnić pływanie falowe pierwotne (minogi) i wtórne (węgo- rze). Pływanie falowe jest jednak stosowane co naj- wyżej w braku lepszego, nie ekonomiczne ze względu na energiczne ruchy całego ciała, a jednocześnie dosyć powolne, mało efektywne. Wężowaty kształt ciała, mogący poruszać zwierzę w toni wodnej, jako typ biologiczny uosabia raczej przystosowanie do : ży- cia ryjącego w dnie mulistym. [hasła pokrewne: , tablice informacyjne, instalacje elektryczne, domy z drewna cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy z drewna cena instalacje elektryczne tablice informacyjne