Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Warunki swietlne dalekiej pólnocy wplywaja

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Warunki świetlne dalekiej północy wpływają poś- rednio także na z m i a n ę o b Y c z a j ów. Tylko bez przerwy pracując tam całą dobę mają możność zdobyć dla larw. dostateczną ilość pokarmu, gwarantującego rozwó] i trwałość ro- dziny, pomimo tak niekorzystnych i surowych warun- kaw dalekiej północy. Z osobistych wspomnień podczas pobytu na dawnej Muimarlskiej Stacji Biologicznej wiem; jak ważny jest w krajach arktycznych ten długi dzień letni, szybko budzący całe tamtejsze ubo-• gie zresztą życie do niezwykłej wprost aktywności, a równocześnie ograniczający- je do krótkiego, coraz to krótszego okresu w miarę posuwania się ku północy. Dzienne i nocne życie zwierząt Dzienne i nocne życie zwierząt zależy jednak od całego splotu warun- ków odrębnych, wśród których żyją, bowiem ze zmianami światła zmienia się także wilgotność i tem- peratura powietrza, a więc dwa inne czynniki fizycz- ne, na które świat zwie- rząt lądowych jest szcze- gólnie czuły; zmieniają się także warunki odżywcze, czyli współzależność od- żywcza zespołów, czego dowodzi dobowa ich zmiana. Znowu spotykamy się z jedną z głównych trudności ścisłych badań ekologicznych: koniecznością izolacji czynników wpływających na zwierzęta, których dzia- łanie należy precyzować bądź drogą doświadczeń la- boratoryjnych, bądź metodą porównawczych obser- wacji w przyrodzie, gdyż najczęściej czynniki in- terferują, czyli wpływają kompleksowo na organizmy. Motyle – dzienne, większość błonkówek, liczne mu- chówki, ważki, a spośród. kręgowców ptaki są typo- wymi zwierzętami dziennymi, posługującymi się W . znacznym stopniu wzrokiem i – uzależnionymi od bodźców świetlnych. Natomiast nietoperze, koty, sowy, lelek, ropuchy, nocne motyle, komary prowadzą życie aktywne przeważnie nocą, choć życie takie niekoniecz- nie uwarunkowane jest negatywnym ustosunkowaniem się ich do światła. Często decydują o tym inne wzglę- dy, a więc stan wilgotności, jak u większości owadów niedostatecznie przed wysychaniem zabezpieczonych, kiedy indziej warunki odżywcze termiczne. chłód no- cny, niekiedy potrzeba ukrycia się przed wrogami kie- rującymi się wzrokiem itp. [hasła pokrewne: , instalacje elektryczne, Silniki do agd, sala szkoleniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje elektryczne sala szkoleniowa Silniki do agd