Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wazna zaleta socjalizmu jest to,

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Ważną zaletą socjalizmu jest to, że dzięki planowaniu gos- podarki narodowej oraz planowemu kształtowaniu między- narodowego podziału pracy pozwala on na wyrównywanie poziomów rozwoju krajów należących do systemu socjalisty- cznego. Doświadczenie historyczne wykazuje, że zwycięstwo we współzawodnictwie ekonomicznym z kapitalizmem można osiągnąć tylko dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości i za- sobów całego świata socjalistycznego. W tym celu konieczne jest zapewnienie wyrównania poziomu ekonomicznego kra- – jów socjalistycznych. Staje się to możliwe dzi.ęki obiektyw- nym warunkom nowego typu międzynarodowego podziału pracy, współpracy i wzajemnej pomocy państw socjalistycz- nych. Pełniejsze niż dotychczas osiągnięcie korzyści płyną- cych z międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy umożliwi szybszy rozwój poszczególnych państw socjalistycz- nych, a tym samym systemu socjalistycznego jako całości. Porównanie tendencji i cech rozwoju państw należących do dwóch różnych systemów społeczno-ekonomicznych wyraź- nie wskazuje na to, że współzawodnictwo ekonomiczne roz- strzygnięte zostanie na korzyść ustroju socjalistycznego. J e- dynie socjalizm, dzięki korzyściom, jakie płyną z połączenia rewolucji społecznej i naukowo-technicznej, może zapewnić ludzkości pokojowy i harmonijny rozwój. [więcej w: , drabiny krause, projektowanie wnętrz Kraków, brama garażowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brama garażowa drabiny krause projektowanie wnętrz Kraków